Programmabegroting 2020

Hoe bereiken we impact

Waarmee/hoe bereiken we impact in de stad

Inclusieve organisatie
We willen als organisatie inclusief zijn. Dat gaat een stap verder dan diversiteit. Omdat het een breed en complex onderwerp is starten we met het creëren van bewustwording en van daaruit bepalen we wat helpt om als organisatie steeds inclusiever te worden. Met als hoger gelegen doel de burger (nog) beter te kunnen faciliteren, ondersteunen, begeleiden en samen te bouwen aan de stad Tilburg.

Het Tilburgs Leerhuis
We investeren via het Tilburgs Leerhuis in de ontwikkeling van onze medewerkers. Het Tilburgs Leerhuis zijn we aan het bouwen met de volgende speerpunten:

  • Een gedegen inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers. We zorgen dat nieuwe medewerkers van het begin meegenomen worden in de manier van werken in Tilburg. Verbindend extern en intern, daadkrachtig en vernieuwend;
  • Het leer- en ontwikkeltraject 'Urban Professional' voor huidige medewerkers vanuit beleid, uitvoering en ondersteuning. We kijken welke competenties medewerkers nodig hebben om hun werk in de stad beter/anders te gaan doen en ondersteunen hen in de ontwikkeling hiervan;
  • Een Management Development programma voor onze managers;
  • En een Methodiekenportfolio met methodieken die helpen in de beoogde verandering (denk aan leertafels, impactsessies, morele oordeelsvorming, helder adviseren).

Organisatiekosten en inhuur
We sturen op onze organisatiekosten waarbij we extra aandacht besteden aan de inhuur in onze organisatie. We werken eraan aan de verhouding eigen personeel versus inhuur terug te brengen naar een verhouding van 85 % eigen personeel en maximaal 15 % inhuur. Dit doen wij door:

  • striktere monitoring hierop, gemeentebreed en per afdeling;
  • bewuster te kijken naar taken en termijnen waarvoor ingehuurd wordt;
  • continu het gesprek op managementniveau te voeren over vacature-invulling (inhoud, noodzaak, type dienstverband);
  • andere keuzes te maken als het gaat om het type dienstverband waarbij we minder inhuren via 18K op structurele functies en vaker direct een aanstelling in ambtelijke dienst/een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd geven.

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) nemen we hierin mee. De WAB moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in (vaste) dienst te nemen

Arbobeleid, veiligheid en ziekteverzuim
In 2019 zijn de uitgangspunten Arbo, Veiligheid en Milieu vastgesteld, met daaraan gekoppeld een (gebundeld) Arbobeleid dat focus geeft aan de implementatie van de verbeteringen die we willen doorvoeren in 2020 waarbij extra aandacht uitgaat naar preventie en naleving van gemaakte afspraken.

Communicatie

Het bestuursakkoord ademt verbinding uit. Samen met de stad, met onze inwoners gaan we aan de slag. Dat betekent dat we steeds meer in de stad zijn. Steeds meer in contact met inwoners. Die contacten vragen om communicatief maatwerk, om oog voor passende strategieën en om luisteren met aandacht. Elke persoon, elke groep, elk project vraagt om iets anders. Maar eenieder wil gezien, gehoord en gewaardeerd worden. Met onder andere opleidingstrajecten voor medewerkers als 'Luisteren met aandacht' geven we hier in 2020 vorm aan.
In 2019 hebben we een onderzoek gedaan naar onze externe communicatiemiddelen. Dat zijn de communicatiemiddelen die onze inwoners gebruiken. In 2020 werken we de resultaten van dit onderzoek verder uit en implementeren we de uitkomsten.
Het domein Communicatie is volop in beweging. Het gebruik van data uit omgevings- en issueanalyses wordt steeds belangrijker, het in actie komen van de organisatie op de actuele behoefte uit de stad wordt steeds meer verwacht en het doorontwikkelen van methodes om het goede gesprek met inwoners te voeren is een basisvoorwaarde in dit tijdsgewricht. Ontwikkelingen die we in 2020 verder verfijnen en toepasbaar maken voor medewerkers.

Werken in verbinding
Samen met de stad aan de slag en dichtbij zijn waar nodig, betekent dat we steeds meer in de wijken en samen met de stad werken ook buiten de kantoortijden en -muren om.
Het Nieuwe Werken ondersteunt ons hierbij door een vernieuwde digitale werkomgeving beschikbaar te stellen die tijd- en plaatsonafhankelijk werken stimuleert en mogelijk maakt. Deze vernieuwde digitale werkomgeving nemen we tezamen met de vernieuwde fysieke werkomgeving, gefaseerd in gebruik, waarbij we in 2020 starten om deze nieuwe omgevingen in het nieuwe Stadhuis operationeel te hebben.
Het gedrag dat bij deze nieuwe manier van werken hoort, stimuleren en ondersteunen we met een begeleidingstraject gekoppeld aan het Tilburgs Leerhuis. Zo krijgen medewerkers voorafgaand aan de verhuizing,  workshops aangeboden over de manier waarop ze in en met de vernieuwde (digitale en fysieke) werkomgeving samen kunnen werken met collega's en de stad.

Datagedreven organiseren
Het programma "data gedreven organiseren" geeft een impuls aan het gebruik van data, informatie en kennis in onze manier van werken. We zien het werken op deze manier als middel om meer te bereiken voor de stad en haar inwoners.
We gaan samen met partners in de stad met behulp van data en informatie aan de slag met concrete maatschappelijke vraagstukken en leveren daarmee direct toegevoegde waarde. We doen dit in de vorm van een datalab. Op deze manier vergroten we onze kennis over de mogelijkheden en onmogelijkheden van werken met data en informatie en krijgen we beter de randvoorwaarden in beeld die in de organisatie geborgd moeten worden. Indien nodig zoeken we hierin naar een passende (nog te realiseren) oplossingen (gericht op de lange termijn) en/of leggen we verbindingen met (data)-partners. Ook zorgen we voor inspiratie en het naar binnen halen van best practices.

Informatieveiligheid

Informatieveiligheid is een cruciaal onderdeel van onze bedrijfsvoering. In 2020 ontwikkelen we door op basis van de landelijke "Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)". Dit is een risicogerichte aanpak om de juiste beveiligingsmaatregelen te nemen. Het "Dreigingsbeeld informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten" geeft aan dat een van de belangrijkste prioriteiten het versterken van de menselijke schakel is. De focus zal daarom vooral liggen op het vergroten van  kennis en bewustwording rondom informatiebeveiliging bij onze medewerkers. Via het voor gemeenten verplichte ENSIA-traject leggen we aan de raad en aan de verschillende toezichthouders verantwoording af over de stand van zaken en volwassenheid op het gebied van informatieveiligheid.

Privacy
In de uitvoering van haar taken verwerkt de gemeente Tilburg grote hoeveelheden persoonsgegevens. De AVG stelt eisen aan de rechtmatige verwerking, transparantie over en bescherming van persoonsgegevens. Na de invoering van de verordening in 2018 richt de autoriteit persoonsgegevens zich meer en meer op controle van en - risico gebaseerd - toezicht op de naleving van de AVG.
Maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot onder andere het delen van en de verdere verwerking van persoonsgegevens blijven aandacht vragen van de organisatie en het Privacy Office. Zaken als inzicht in de verwerking van persoonsgegevens, verwerkingsregister, transparantie en technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens vergen nog veel werk. In 2020 wordt onder andere aandacht gegeven aan verdere aanscherping van toegangsbescherming van data, applicaties en systemen, blijvende bewustwording rondom informatieveiligheid & privacy, transparantievereisten en de verdere uitwerking van het verwerkingsregister.

Inkoop

Inkoop is een cruciaal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Vanuit het oogpunt van rechtmatigheid (verantwoording afleggen over hetgeen we inkopen), doelmatigheid (kopen we efficiënt in) en toekomstige ontwikkelingen (o.a. op het gebied van integriteit, MVI, SROI) wordt de inkoop verder geprofessionaliseerd.

Motie efficiënt en effectief verantwoorden
Bij de behandeling van de jaarstukken 2018 op 3 juni 2019 heeft uw raad een motie aangenomen met de opdracht om in overleg met de raad te komen tot compactere producties binnen de P&C cyclus, die efficiënter zijn voor de organisatie en die voor de raad meer inzicht en daardoor meer sturingsmogelijkheden bieden. Daarnaast heeft de raad op 1 juli 2019 op basis van de rapportage volgens de Duisenbergmethode op voorstel van de auditcommissie het college opdracht gegeven in de planning- en controldocumenten het verband tussen de doelen (het beoogde maatschappelijke effect), het resultaat (het behaalde maatschappelijke effect) en ingezette financiën te verbeteren, in samenhang met de Financiële verordening. In de aanloop naar de begroting 2020 is het traject dynamisch begroten gestart waarvan het resultaat in deze begroting is te zien in de vorm van doelenbomen met een set aan nieuwe doelen en indicatoren waarop in de komende jaren kan worden voortgebouwd. In 2019 en 2020 zullen wij daarvoor het gesprek met de raad voortzetten om een goede balans te vinden tussen een compacte vorm van begroting en verantwoording en een kwalitatief goede duiding van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid.