Programmabegroting 2020

Financieel Beeld

Financieel meerjarenbeeld

Financieel meerjarenbeeld

De vertrekpositie voor het actueel financieel beeld is de vastgestelde Programmabegroting 2019 en de structurele doorwerking van de Jaarrekening 2018 en de Tussenrapportage 2019.
Vervolgens is de vastgestelde Programmabegroting 2019-2022 geactualiseerd. Hierbij is uitgegaan van de spelregels "Budgetbijstellingen, zo doen we dat in Tilburg". In bijlage 1 zijn onze uitgangspunten vastgelegd.

De begroting 2020 geeft het volgende beeld:

N = nadeel, V = Voordeel
(x € 1 miljoen)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Uitkomst Programmabegroting 2019 (incl. mutatie jaarschijf 2023

0

0,8 V

0,1 V

0,1 V

Structurele effecten Jaarrekening 2018

0,5 N

0,9 N

1,0 N

1,0 N

Structurele effecten Tussenrapportage 2019

0,7 N

1,1 N

0,8 N

1,8 N

Vertrekpositie Programmabegroting 2020

1,2 N

1,2 N

1,7 N

2,7 N

Herijkingen (zie bijlage 4a)

4,7 N

3,2 N

1,3 N

0,6 V

Voorstellen nieuw beleid (zie bijlage 4b)

3,0 N

2,8 N

3,7 N

2,8 N

Subtotaal

8,9 N

7,2 N

6,7 N

4,9 N

Bezuinigingen/ruimtescheppende maatregelen (zie bijlage 4c)

8,9 V

5,2 V

5,0 V

5,3 V

Financieel beeld Programmabegroting 2020-2023

0,0

2,0 N

1,7 N

0,4 V

In bijlage 4a t/m 4c is een overzicht van de diverse begrotingsvoorstellen opgenomen. Bij de programma's worden ze specifiek toegelicht.

Transformatieopgave Sociaal Domein

Het financieel meerjarig beeld in het Sociaal Domein is structureel uit evenwicht. Voor de jaren 2019 en 2020 werken we met een transformatiebuffer met als ambitie om evenwicht te bereiken tussen de structurele budgetten en uitgaven.
Het creëren van begrotingsevenwicht doen we incidenteel in de jaren 2019 en 2020 door middel van het inzetten van de reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein ad € 17 miljoen.

Met betrekking tot de taakstelling Sociaal Domein kan het volgende beeld worden gegeven:

N = nadeel, V = Voordeel
(x € 1 miljoen)

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Tekort Sociaal Domein (t/m Tussenrapportage 2019)

16,6 N

16,6 N

21,9 N

23,3 N

23,3 N

Vrijval loon-/prijsbijstelling meicirculaire 2019

3,3 V

2,6 V

2,7 V

2,7 V

2,7 V

Autonome bijstellingen budgetten

1,1 V

3,1 N

7,7 N

9,3 N

10,0 N

Voorstellen nieuw beleid

-

2,4 N

1,8 N

1,5 N

0,5 N

Afbouw beschermd wonen

-

1,2 V

9,0 V

8,7 V

7,1 V

Vrijval extra middelen hoofdlijnenakkoord GGZ

-

2,7 V

2,7 V

2,7 V

2,7 V

Bijgesteld tekort Sociaal Domein

12,2 N

15,6 N

17,0 N

20,0 N

21,3 N

Toegestaan tekort (cf. Programmabegroting 2019)

3,3 V

2,2 V

1,0 V

-

-

Opbrengst hefbomen

-

5,3 V

11,7 V

15,0 V

15,6 V

Inzet reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein

8,9 V

8,1 V

-

-

-

Stand Taakstelling Sociaal Domein

0

0

4,3 N

5,0 N

5,7 N

Op basis van de huidige inzichten is de reserve Transformatiebuffer per 1 januari 2021 volledig ingezet en is het restant saldo nihil. De negatieve autonome ontwikkeling wordt vooral veroorzaakt door, onder druk van het Rijk, bijstellen van beleid op hulp bij huishouden en de verdere kostenstijging in de jeugdhulp. Samen met de mogelijke aanzuigende werking van het door het Rijk opgelegde abonnementstarief vraagt dit ook de komende tijd een onverminderde zware lobby richting het Rijk voor echte beleidsvrijheid en toereikend budget. Bij de midterm review, halverwege 2020, wordt bepaald of met de transformatie in het sociale domein de tekorten voldoende worden teruggedrongen. Als dit niet het geval is vindt voor de begroting 2021 een integrale afweging plaats om een meerjarig begrotingsevenwicht te bereiken.