Programmabegroting 2020

7. Overzicht investeringen

7. Overzicht investeringen

Overzicht investeringen (exclusief voorstellen nieuw beleid)

Investeringen
(x € 1.000,-)

2020

2021

2022

2023

Inclusieve stad:

Sociaal en veerkrachtig

5.677

1.338

936

1.147

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

12.602

250

250

250

Duurzame stad:

Fysieke basiskwaliteit

42.421

33.382

31.854

28.758

Groen blauwe leefomgeving

2.097

1.164

1.253

753

Vitale stad:

Aantrekkelijke leefomgeving

24.147

19.141

6.240

7.071

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

30.336

18.752

12.188

11.798

Samen en dichtbij

Publieke dienstverlening

150

150

150

150

Algemene baten en lasten

24.883

23.641

18.144

4.368

Totaal investeringen

142.313

97.818

71.016

54.295

Waarvan:

- met economisch nut

94.613

66.792

47.625

34.895

- met maatschappelijk nut

47.700

31.026

23.390

19.400

Waarvan dekking ten laste van:

- Tarieven/gesloten exploitaties

51.473

41.985

28.797

29.618

- Reserves en voorzieningen

8.450

5.400

500

0

- Eénmalige bijdragen van overheden/derden

13.093

3.060

779

271

- Bijdragen intern/exploitatie

60

0

0

0

- Algemene middelen

69.237

47.372

40.940

24.406

Kapitaallasten van de investeringen zijn volledig in de begrotingsramingen opgenomen.

Investeringen (Herijking bestaande investeringsbudgetten)

In bovenstaand overzicht zijn de volgende herijkingen van bestaande investeringskredieten opgenomen:

Programma:

Inclusieve stad

Veld:

Sociaal en veerkrachtig

Onderwerp:

Herijking investeringskredieten sport

Investering (x 1.000,-)

2020

2021

2022

2023

Mutatie Lasten

4.487 N

638 N

2.064 V

1.853 V

Mutatie Baten

-

-

-

-

Saldo

4.487 N

638 N

2.064 V

1.853 V

Toelichting op het voorstel:
De meerjarige investeringsraming van het Sportbedrijf (MIP) is bijgesteld op grond van de geactualiseerde raming van vervangingsinvesteringen en (eerdere) besluitvorming tot nieuw beleid.

Veld:

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

Onderwerp:

Herijking investeringskredieten onderwijshuisvesting

Investering (x 1.000,-)

2020

2021

2022

2023

Mutatie Lasten

11.952 N

-

-

-

Mutatie Baten

-

-

-

-

Saldo

11.952 N

-

-

-

Toelichting op het voorstel:
Deze herijking omvat de kosten voor de wettelijke verplichte voorzieningen die moeten worden opgenomen in het huisvestingsprogramma 2020. Het gaat om de nieuwe basisschool op het kazerneterrein Stappegoor (noodzakelijk a.g.v. woningbouwontwikkeling in Willemsbuiten en Kazerneterrein), de uitbreiding van OC Leijpark en een voorziening voor de nieuwe voortgezet onderwijs school die zich wil vestigen in Tilburg. Als gevolg van een hogere leerlingenprognose moet de voorziening die voor Rennevoirt is opgenomen in het onderwijshuisvestingsprogramma 2019 opgehoogd worden. Daarnaast liggen de kosten van aanpassing van het schoolgebouw aan de Pastoriestraat ten behoeve van basisschool de Stappen hoger dan oorspronkelijk gepland. Hiervoor moet de voorziening die was opgenomen in het huisvestingsprogramma onderwijs 2019 worden opgehoogd.

Programma:

Duurzame stad

Veld:

Fysieke basiskwaliteit

Onderwerp:

Inzameling huishoudelijk afval

Investering (x 1.000,-)

2020

2021

2022

2023

Mutatie Lasten

640 N

107 N

29 N

2.290 N

Mutatie Baten

-

-

-

-

Saldo

640 N

107 N

29 N

2.290 N

Toelichting op het voorstel:
De toename van de investeringsvolumes komt door het doorschuiven van investeringen vanuit eerdere jaren.
Het jaar 2023 betreft de toevoeging van de vervangingsinvesteringen voor dat jaar.

Onderwerp:

Gladheidsbestrijding

Investering (x 1.000,-)

2020

2021

2022

2023

Mutatie Lasten

163 N

47 V

-

91 N

Mutatie Baten

-

-

-

-

Saldo

163 N

47 V

-

91 N

Toelichting op het voorstel:
Door het uitstellen van investeringen 2019 naar 2020 nemen in dat jaar de investeringen toe. In 2021 nemen ze af als gevolg van het vervroegen van een investering naar 2019. Het jaar 2023 betreft de toevoeging van de vervangingsinvesteringen voor dat jaar.

Veld:

Groen blauwe leefomgeving

Onderwerp:

Omzetten budgetten regionale parken van exploitatie naar investeringen

Investering (x 1.000,-)

2020

2021

2022

2023

Mutatie Lasten

1.000 N

500 N

500 N

-

Mutatie Baten

1.000 V

500 V

500 V

-

Saldo

-

-

-

-

Toelichting op het voorstel:
Uw raad heeft met de vaststelling van de begroting 2019 ingestemd met een aanvullende bijdrage voor de Regionale Parken van € 1 miljoen (dekking: Algemene Reserve Grondexploitatie) voor de jaarschijf 2020 en € 0,5 miljoen voor zowel de jaarschijf 2021 als 2022. Deze bijdragen zijn als budget opgenomen binnen de reguliere exploitatie. Conform het BBV moeten dit investeringsbudgetten zijn.

Programma:

Vitale stad

Veld:

Aantrekkelijke leefomgeving

Onderwerp:

Herijking investeringsbudgetten gebouwen

Investering (x 1.000,-)

2020

2021

2022

2023

Mutatie Lasten

2.003 N

1.881 N

744 V

481 N

Mutatie Baten

-

-

-

-

Saldo

2.003 N

1.881 N

744 V

481 N

Toelichting op het voorstel:
Bij de Programmabegroting 2019 is per abuis vergeten om de investeringskredieten bij te stellen. De huidige investeringskredieten in de administratie zijn nog op basis van het oude meerjarenonderhoudsplan. Er is wel rekening gehouden met de juiste kapitaallastenbudgetten van het nieuwe investeringsvolume in de exploitatie. Herijking betreft bijstelling van de kredieten naar de juiste bedragen voor 2020 en verder, inclusief reguliere herijking van de benodigde investeringskredieten. Dit heeft geen effect op de exploitatie, dit is reeds verwerkt.

Onderwerp:

Herijking investeringsbudgetten sportcomplexen i.r.t. Spuk

Investering (x 1.000,-)

2020

2021

2022

2023

Mutatie Lasten

389 N

270 N

211 N

271 N

Mutatie Baten

389 V

270 V

211 V

271 V

Saldo

-

-

-

-

Toelichting op het voorstel:
De wetgeving omtrent BTW op gelegenheid geven tot sportbeoefening is per 1-1-2019 aangepast. Het Btw percentage is verlaagd van 6% naar 0%. Dit heeft consequenties voor de BTW die in aftrek genomen kon worden op investeringen en onderhoud in en op sportcomplexen. Hiervoor in de plaats kan een subsidie in de tegemoetkoming van de af te dragen BTW aangevraagd worden. Dit is de SPUK regeling. Omdat de BTW nu een kostprijsverhogende werking heeft, moet hiervoor formeel een hoger investeringskrediet aangevraagd worden. De BTW moet namelijk afgedragen worden. Hiertegenover staat een inkomst uit de SPUK.

Programma:

Samen en dichtbij

Veld:

Algemene baten en lasten

Onderwerp:

Beëindigen ICT dienstverlening Goirle

Investering (x 1.000,-)

2020

2021

2022

2023

Mutatie Lasten

170 V

170 V

170 V

170 V

Mutatie Baten

-

-

-

-

Saldo

170 V

170 V

170 V

170 V

Toelichting op het voorstel:
Per 1 juli 2019 is de regionale samenwerking ICT dienstverlening met de gemeente Goirle beëindigd. Als gevolg hiervan is het investeringskrediet voor het aandeel Goirle verlaagd.

Onderwerp:

Herijking investeringskredieten gemeentelijke huisvesting

Investering (x 1.000,-)

2020

2021

2022

2023

Mutatie Lasten

344 N

339 N

230 N

-

Mutatie Baten

266 V

262 V

178 V

-

Saldo

78 N

77 N

52 N

-

Toelichting op het voorstel:
Door de invoering van de verruimde sportvrijstelling (SPUK) en het gewijzigde mengpercentage op de organisatiekosten nemen de BTW-lasten op het huisvestingsproject 2019 toe. We gaan er vanuit dat de BTW uit hoofde van de sportvrijstelling kan worden gedekt vanuit de subsidieregeling SPUK. De aanvullende kapitaallasten worden gedekt binnen de beschikbare budgetten.

Investeringen nieuw beleid

Voorstel investeringen nieuw beleid
(x € 1.000,-)

2020

2021

2022

2023

Inclusieve stad:

Sociaal en veerkrachtig

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

-7.212

15.013

3.784

2.636

Duurzame stad:

Fysieke basiskwaliteit

6.230

5.956

10.629

13.542

Groen blauwe leefomgeving

Vitale stad:

Aantrekkelijke leefomgeving

2.800

560

560

560

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

0

800

500

3.600

Totaal investeringen nieuw beleid

1.818

22.329

15.473

20.338

Waarvan:

- met economisch nut

465

20.012

14.213

15.978

- met maatschappelijk nut

1.353

2.317

1.260

4.360

Waarvan dekking ten laste van:

- Tarieven/gesloten exploitaties

5.577

4.999

10.429

13.342

- Reserves en voorzieningen

753

757

0

0

- Eénmalige bijdragen van overheden/derden

0

150

0

1.550

- Bijdragen intern/exploitatie

0

0

0

0

- Algemene middelen

-4.512

16.423

5.044

5.446

Investeringen (Nieuw beleid)

Programma:

Inclusieve stad

Veld:

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

Onderwerp:

Meerjarig integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting

Investering (x 1.000,-)

2020

2021

2022

2023

Mutatie Lasten

7.212 V

10.300 N

3.784 N

2.636 N

Mutatie Baten

-

-

-

-

Saldo

7.212 V

10.300 N

3.784 N

2.636 N

Toelichting op het voorstel:
Samen met de schoolbesturen VO is een meerjarig integraal huisvestingsplan (MIHP VO) voor de schoolgebouwen en sportaccommodaties van het voortgezet onderwijs opgesteld. Bovenstaande investeringskredieten zijn noodzakelijk om de opgenomen investeringen uit te voeren. Het voordeel in 2020 komt doordat een aantal investeringen die al in de begroting waren opgenomen in het MHIP op een later moment worden uitgevoerd. De meerjarig bijstelling van de kapitaallasten is als nieuw beleid in deze begroting opgenomen.

Onderwerp:

Onderwijscampus Willem II

Investering (x 1.000,-)

2020

2021

2022

2023

Mutatie Lasten

-

4.713 N

-

-

Mutatie Baten

-

-

-

-

Saldo

-

4.713 N

-

-

Toelichting op het voorstel:
Onze ambitie is om bij het Koning Willem II College (KWIIC) i.h.k.v. een doorgaande leerlijn (KDV, PO en VO) een onderwijscampus 0-18 jaar te realiseren. Hiertoe wordt een van de basisscholen uit de wijk Groenewoud verplaatst naar het terrein van het KWIIC. Voor een integrale ontwikkeling op het terrein van het KWIIC is het noodzakelijk om hiervoor nu al de middelen te reserveren in de begroting.

De totale investering in nieuwbouw van de basisschool (250 leerlingen) bedraagt € 3,1 miljoen (exclusief de gymzaal). Ten behoeve van het bewegingsonderwijs van de basisschool is eveneens een extra gymzaal nodig
(€ 1,2 miljoen). Deze gymzaal wordt meegenomen in de planontwikkeling van de sportvoorziening voor het KWIIC. Voor de grondverwerving (3.500 m2) is een bedrag van € 0,4 miljoen nodig. Het KWIIC start in 2020 met de bouwwerkzaamheden.

Programma:

Duurzame stad

Veld:

Fysieke basiskwaliteit

Onderwerp:

Nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2020-2023

Investering (x 1.000,-)

2020

2021

2022

2023

Mutatie Lasten

5.577 N

4.999 N

10.429 N

13.342 N

Mutatie Baten

-

-

-

-

Saldo

5.577 N

4.999 N

10.429 N

13.342 N

Toelichting op het voorstel:
In het nieuwe vGRP 2020-2023 worden forse investeringen voorgesteld om de stad klimaatbestendiger te maken en de kans op wateroverlast te verkleinen. De investeringskosten stijgen tot 2050 door noodzakelijke nieuwe maatregelen voor klimaatadaptatie, functionele maatregelen en het waterpark Pauwels. Omdat ook de afschrijvingstermijn op deze investeringen is verlengd leidt dit tot een voordeel op de kapitaallasten. Dit voordeel is als herijking in deze begroting meegenomen.

Onderwerp:

Klimaatverandering

Investering (x 1.000,-)

2020

2021

2022

2023

Mutatie Lasten

200 N

200 N

200 N

200 N

Mutatie Baten

-

-

-

-

Saldo

200 N

200 N

200 N

200 N

Toelichting op het voorstel:
De gevolgen van klimaatveranderingen zijn steeds zichtbaarder in de stad. In 2018 was er een extreem droge zomer, in 2019 zijn hitterecords gebroken. Dit heeft gevolgen voor het onderhoud van bestaand groen. In deze begroting is een voorstel nieuw beleid opgenomen om de financiële gevolgen op te vangen. Hiervoor is ook een jaarlijks investeringsbudget nodig van € 200.000,-.  De dekking van de kapitaallasten van dit investeringsbudget zijn in het voorstel nieuw beleid voorzien.

Onderwerp:

Extra kosten kernwinkelgebied

Investering (x 1.000,-)

2020

2021

2022

2023

Mutatie Lasten

453 N

757 N

-

-

Mutatie Baten

453 V

757 V

-

-

Saldo

-

-

-

-

Toelichting op het voorstel:
In de raadvergadering van 16 september zijn een aantal scenario's met betrekking tot het vervolg van het Kernwinkelgebied besproken. Gekozen is voor een variant, waarbij vastgehouden wordt aan de kwaliteit in de ladderstructuur. De kosten van de geplande watermuur worden gedekt uit het Klimaatfonds en het deelgebied van de Paleisring en het kunstwerk onder de Katterugflat worden uitgesteld en bezien in het kader van de ontwikkeling van het Stadsforum. Het totaal benodigde bedrag aan extra middelen bedraagt
€ 1.860.000. Hiervan wordt € 400.000 gedekt vanuit een vergroeningsbijdrage / herschikking MJP.
Voor het resterende deel wordt een aanvullend investeringsbudget van € 1.210.000 en een aanvullend exploitatiebudget van € 250.000 gevraagd

Dekking vindt plaats vanuit het klimaatfonds voor € 120.000 en een hogere exploitatiebijdrage van € 225.000. Rekening houdend met een lagere verwachte opbrengstwaarde van € 700.000 is per saldo een extra bijdrage nodig van € 1.815.000. Overeenkomstig de eerdere bijdragen, wordt ook deze aanvullende bijdrage gedekt uit de Algemene Reserve Grondexploitatie.

Programma:

Vitale stad

Veld:

Aantrekkelijke woonomgeving

Onderwerp:

Toegankelijkheid openbare gebouwen

Investering (x 1.000,-)

2020

2021

2022

2023

Mutatie Lasten

900 N

-

-

-

Mutatie Baten

-

-

-

-

Saldo

900 N

-

-

-

Toelichting op het voorstel:
Openbare gebouwen die voor eenieder toegankelijk zijn, zijn een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Uw raad heeft daarom bij de programmabegroting 2018 € 300.000,- beschikbaar gesteld uit de RGI voor een toegankelijkheidsimpuls. In 2018 wordt gestart met de uitvoering van de werkzaamheden waar quick wins mee kunnen worden behaald op het gebied van toegankelijkheid van openbare gemeentelijke gebouwen. Met het doorvoeren van deze quick wins is een verbetering in de toegankelijkheid realiseerbaar van ca. 50% en zijn de openbare gebouwen voor 61% voldoende tot goed toegankelijk. Deze en overige maatregelen vloeien voort uit toegankelijkheidsinventarisaties die zijn uitgevoerd door Stichting Zet. Voor de overige maatregelen is aanvullend (investerings)budget benodigd van ca. € 900.000,-. Na realisatie van deze maatregelen is 75 % van de gemeentelijke gebouwen voldoende tot goed toegankelijk. De structurele kapitaallasten zijn als  nieuw beleid in deze begroting opgenomen.

Onderwerp:

Wijkbudget openbare ruimte

Investering (x 1.000,-)

2020

2021

2022

2023

Mutatie Lasten

700 N

560 N

560 N

560 N

Mutatie Baten

-

-

-

-

Saldo

700 N

560 N

560 N

560 N

Toelichting op het voorstel:
Voor het instellen van een wijkbudget openbare ruimte is een voorstel nieuw beleid in deze begroting opgenomen. In dit voorstel is aangegeven dat voor grotere projecten van meer dan € 25.000,- een investeringsbudget nodig is van € 700.000,- in 2020 en structureel € 560.000,-. De dekking van de kapitaallasten van dit investeringsbudget zijn in het voorstel nieuw beleid voorzien.

Onderwerp:

Verbouwing de Nieuwe Vorst

Investering (x 1.000,-)

2020

2021

2022

2023

Mutatie Lasten

1.200 N

-

-

-

Mutatie Baten

300 V

-

-

-

Saldo

900 N

-

-

-

Toelichting op het voorstel:
Om een van de belangrijkste vlakkevloer theaters van Nederland en een broedplaats voor creatief talent te  kunnen zijn is een investering in het gebouw nodig. Met name een aanpassing van de faciliteiten (oefenruimtes, ontmoetingsplekken, horeca) en transparantie van het gebouw naar buiten is verbetering nodig. Ook is het nodig de kantoorruimte om te bouwen tot een verblijfsruimte/logies voor kunstenaars. Met een algemene ontmoetingsruimte voor deze logies.
De kosten van deze investering zijn in totaal circa € 1,2 mln. Hiervan kan € 0,3 mln. gedekt worden uit de nog beschikbare middelen in de reserve herstructurering, atelier- en werkvoorzieningen voor makers in de stad (restant budget jaarschijf 2019).

Veld:

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

Onderwerp:

Voorbereiding maatregelen verbetering fietsveiligheid Bredaseweg

Investering (x 1.000,-)

2020

2021

2022

2023

Mutatie Lasten

-

800 N

500 N

3.600 N

Mutatie Baten

-

150 V

-

1.550 V

Saldo

-

650 N

500 N

2.050 N

Toelichting op het voorstel:
Voor de uitvoering van verkeersveiligheidsmaatregelen uit de verkeersagenda wordt vanaf 2021 rekening gehouden met een investeringsbudget van € 500.000,- per jaar. De komende periode wordt onderzocht welke maatregelen prioriteit krijgen om onveilige situaties tegen te gaan dan wel schoolroutes en 30 km gebieden verkeersveiliger in te richten. Voorbereiding van de situationele verkeersveiligheidsmaatregelen voor de Bredase weg vraagt in 2021 om een investeringsbudget van € 300.000,-. Voor de uitvoering van de maatregelen wordt rekening gehouden met een investeringsbudget van € 3.100.000,-. wij gaan er vanuit dat zowel de voorbereiding als de uitvoering van de maatregelen van de Bredaseweg voor 50% in aanmerking komen voor Provinciale subsidie.