Programmabegroting 2020

11. Onderzoeken doeltreffendheid/doelmatigheid

Op 19 maart 2012 is de verordening "Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid" door de raad vastgesteld. Deze verordening bepaalt dat wij jaarlijks in de Programmabegroting een overzicht geven van de voorgenomen evaluaties van de kadernota's en themagerichte onderzoeken naar doeltreffendheid en/of doelmatigheid.

Doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde doelen worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of de mate waarin met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

Doeltreffendheid: de mate waarin de gemeente er in slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen te bereiken.

In onderstaand overzicht hebben we voor de vigerende kadernota's aangegeven of we deze willen aanpassen en of we daaraan voorafgaand een evaluatie uitvoeren. Ons uitgangspunt is dat deze evaluaties worden uitgevoerd binnen de bestaande werkbudgetten die beschikbaar zijn voor beleidsvoorbereiding. Voorafgaand aan aanpassing kadernota en/of evaluatie leggen we een startnotitie aan de raad voor om over de gekozen werkwijze en de betrokkenheid van de raad en stad met elkaar van gedachten te wisselen.

Veld

Vigerende kadernota / beleidskader

Voorgenomen evaluatie / onderzoek in 2020

Voorstel m.b.t. kadernota in 2020

Inclusieve stad

Sociaal en veerkrachtig

Een kansrijke toekomst begint hier! De Tilburgse Educatieve Agenda 2019-2022

n.v.t.

n.v.t.

Beleidskader aanpak Armoede 2013-2017

-

-

Regionale nota Publieke Gezondheid 2016-2019

evaluatie kadernota 2016-2019 in raad eind 2019/begin 2020

nieuwe kadernota 2020-2023 in raad eind 2019/begin 2020

Kadernota 'Sport en bewegen in Tilburg'

n.v.t.

nieuwe kadernota: raadsbehandeling in oktober 2019

Een wereld te winnen 2016- 2020

op korte termijn volgt afronding evaluatie

In 2020 nieuw kader gereed

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

Passende ondersteuning: Toegang

Frontlijn en lichte ondersteuning

N.v.t.

N.v.t.

Passende ondersteuning: Werk en Inkomen

Tilburg investeert in Perspectief
(in 2019 vastgesteld)

N.v.t.

N.v.t.

Passende ondersteuning: Wmo

Passende ondersteuning: Jeugdhulp

Koers 'Samen met de Jeugd'

-

-

Ingrijpen bij crisis en veiligheid

Duurzame stad

Fysieke basiskwaliteit

Afvalbeleid 2015-2020

Terugblik naar resultaten afvalbeleid 2015-2020

Vormgeven afvalbeleid 2020-2025

Groenbeheerplan

-

-

Hoofdlijnennotitie Parkeren 2016

-

-

Groen blauwe leefomgeving

Beheerbeleidsplan Groen in de Stad

n.v.t.

n.v.t.

Programma Water en Riolering 2020-2023

n.v.t.

Kadernota 2020-2023: raadsbehandeling in november 2019

Klimaat

Klimaataanpak 2013-2020

Vitale Stad

Openbare orde en veiligheid

Integraal Veiligheidsplan 2019-2022

n.v.t.

n.v.t.

Aantrekkelijke leefomgeving

Tilburg Akkoord

-

-

Economie, cultuur en evenementen

Economische Agenda 2012-2020

Evaluatie vindt plaats in 2020.

Naar verwachting wordt er in 2020/2021 een nieuwe kadernota Economie opgesteld.

Stimuleringsagenda Economie & Arbeidsmarkt 2015-2018

N.v.t.

N.v.t.

- 'Tilburg Next', Economisch-ruimtelijke visie voor de binnenstad van de 21e eeuw

N.v.t.

N.v.t.

Evenementenbeleid 2018 e.v. (werktitel)

Evaluatie vindt plaats bij de Midterm Review.

N.v.t.

Kantorenbeleid 2010-2015 (nieuwbouwprogrammering)

N.v.t. (Maakt onderdeel uit van de visie Ruimte voor bedrijven II)

N.v.t.

Horecabeleid 2017 e.v.

N.v.t.

N.v.t.

Visie Detailhandel

N.v.t.

In 2020 wordt nieuw beleid m.b.t. Detailhandel vastgesteld.

Beleidsnota werklocaties (incl. binnenwijkse bedrijventerreinen) 2018 e.v. (werktitel)

N.v.t.

N.v.t.

Toeristenbelasting (verordening 2018)

Evaluatie vindt plaats bij de Midterm Review.

N.v.t.

Cultuurplan Tilburg 2017-2020

Evaluatie huidige cultuurplan (loopt tot en met 2020) wordt opgenomen in Cultuurplan Tilburg 2021-2024

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

Omgevingsvisie Tilburg 2040

-

-

Woonvisie Tilburg 2015

-

-

Nota systematiek kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen

Een geactualiseerde nota Bovenwijkse Voorzieningen wordt eind 2019 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

N.v.t.

Tilburg Mobiliteitsplan 2040

N.v.t.

N.v.t.

Samen en dichtbij

Bestuur en samenwerking

Publieke dienstverlening

Visie op dienstverlening 2016-2020

-

-

Diensten aan andere overheden

-

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Visie op P&C cyclus 2019

n.v.t.

n.v.t.

Algemene baten en lasten

-

Overige

Subsidies / subsidie-verordening

Kadernota subsidiebeleid 2017-2020

-

-

Lokale Heffingen

-

Bedrijfsvoering

Kadernota bedrijfsvoering

-

-

Duurzaamheids-balans Telos

Doorlichting Organisatie

Zelfanalyse

-

-