Programmabegroting 2020

15. Lijst met afkortingen

AB

Algemeen Bestuur

AD

Algemeen Dagblad

AG

Advocaat Generaal

AI

Artificial Intelligence

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

APK

Algemene Periodieke Keuring

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

ARGE

Algemene Reserve Grondexploitatie

ASV

Algemene Subsidieverordening

AvA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AVG

Algemene Verordening Gegevensverwerking

AZC

Asielzoekerscentrum

BAT

Brabants Afval Team

BBP

Bruto Binnenlands Product

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BBZ

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

BCF

BTW compensatiefonds

BIBOB

Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur

BIE

Bouwgrond In Exploitatie

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BIS

Basis Infrastructuur

BIZ

Bedrijfsinvesteringszone

BKE

Berkel Enschot

BMT

Binnenstadsmanagement Tilburg

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BORT

Bedrijven Overleg Regio Tilburg 

BSO

Buiten Schoolse Opvang

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten

BV

Besloten Vennootschap

BW

Brabant Water

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CIO

Chief Information Officer

CiST

Cultuur in Scholen Tilburg

CIT

Crisis Interventie Team

CMP

Centraal meldpunt

Coelo

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

CRM

Customer Relationship Management

CROW

Landelijk normeringsinstituut en kennispartner

DALI

Data science voor Logistieke Innovatie

DCTV

Dutch Circular Textile Valley

DCF

Discounted CashFlow

DG

Directoraat Generaal

DPRA

Deltaplan Ruimtelijke Adaptie

DSO

Digitaal Stelsel Omgevingswet

DVL

afdeling Dienstverlening

ECB

Europese Central Bank

EK

Europees Kampioenschap

EMU

Europese en Monetaire Unie

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

EPC

Energie prestatie coefficient

ESCo

Energy Service Company's

ESF

Europees Sociaal fonds

ETZ

Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

EU

Europese Unie

EVZ

Ecologische Verbindingszones

FG

Faciliterend Grondbeleid

Fido

Wet Financiering Decentrale Overheden

FLO

Functioneel Leeftijds Ontslag

FTE

Full Time Equivalent 

GEM 

Grondexploitatie Maatschappij

GFT

Groente, Fruit en Tuinafval

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GIDS

Gezond in de stad

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GREX

Grondexploitatie

GWW

Grond- Weg en Waterbouw

HAVO

Hoger Algemeen Vormend Onderwijs

HBO

Hogere Beroeps Onderwijs

HCA

Human Capital Agenda

HNG

Hypotheekfonds Nederlandse Gemeenten

HNW

Het Nieuwe Werken

HOST

Hoger Onderwijs en Studenten in Tilburg

HRA

Huishoudelijk Rest Afval

HRM

Human Resource Management

IBP

Interbestuurlijk Programma

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

ICTU

ICT Uitvoeringsorganisatie

IMOC

Index Materiële OverheidsConsumptie

IMW

Instituut voor Maatschappelijk Werk

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

IPBES

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 

ITS

Intelligente Transport Systemen

IU

Integratie-uitkering

IVP

Integraal Veiligheids Plan

JOGG

Jongeren op Gezond Gewicht

JR

Jaarrekening

JVS

Jeugd Volg Systeem

JW

Jeugd Werkloosheid

J&V

Ministerie van Justitie en Veiligheid

KCC

Klant Contactcentrum

KDV

Kinderdagverblijf

KNMI

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

KTO

Klanttevredenheidsonderzoek

KWICC

Koning Willem II College

LEA

Lokaal Educatieve Agenda

LED

Light Emitting Diode

LHBTI

Lesbisch, Homo, Bisexueel, Transgender, Intersekse

LHFT

Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg

MBB

Monumenten Beheer Brabant 

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

MER

Milieu Effect Rapportage

MEE

Organisatie voor mensen met een handicap, chronische ziekte of functiebeperking

MENSS

Programma Meedoen en Sociale Stijging

MFK

Meerjarig Financieel Kader

MIHP

Meerjarig Integraal Huisvestingsplan

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MJOP

MeerJaren OnderhoudsProgramma

MJP

Meerjarenprogramma Openbare Ruimte

MKB

Midden- en KleinBedrijf

MO

Maatschappelijke ondersteuning

MOED

Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid

MTB

Mountain Bike

MVA

Materiële Vaste Activa

MVI

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

MWB

Midden en West Brabant

NB

Nota Bene

NB

Voorstel Nieuw Beleid

NEA

Nederlandse Emissieautoriteit 

Nedvang

Nederland van afval naar grondstof

NEN

Nederlandse Norm

NHU

Nederlandse Handelsunie

NOM

Nul op de Meter

NRVD

Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement 

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

OC

Onderwijscentrum

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OM

Openbaar Ministerie

OMG

Outlaw Motorcycle Gangs

OMWB

Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

OV

Openbaar Vervoer

OVT

Opleiding Vorming en Training

OZB

Onroerend Zaak Belasting

PAS

Programma Aanpak Stikstof

PB

Programmabegroting

PBL

Planbureau voor de Leefomgeving

pBBP

Prijsindex Bruto Binnenlands Product

PCB

Polychloorbifenyl

PFAS

Poly-en PerFluor Alkyl Stoffen

PGB

Persoons Gebonden Budget

PM

Pro memorie

PO

Primair Onderwijs

POH

Praktijkondersteuner huisarts

PVO

Pieter Vreedeplein Ontwikkeling

PWR

Programma Water en Riolering

P-wet

Participatiewet

RBV

Reserve Bovenwijkse Voorzieningen

REKS

Regionale Energie Strategie incl. klimaatadaptie

RIEC

Regionaal Informatie- en Expertisecentrum

RIO

Reserve Incidentele Opgaven

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RMC

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

ROC

Regionaal Opleidingscentrum

RRO

Regionaal Ruimtelijk Overleg

RUV

afdeling Ruimtelijke Uitvoering

RWTC

Rotary Wing Training Center

SAAS

Software as a Service

SAT

Stichting Ateliers Tilburg

SK

Stadskantoor

SMA

Strategische Meerjaren Agenda

SMILE

Sociaal Maatschappelijke Innovatie Labs Energieneutrale woningvooraad Hart v. Brabant

SO

Speciaal Onderwijs

SROI

Social Return On Investment

SPUK

Regeling Specifieke Uitkering stimulering (inzake BTW bij sport)

SV

Sportvereniging

SW

Sociale Werkvoorziening

TCC

Team Complexe Casuïstiek

TIIP

Tilburg investeert in Perspectief

TiU

Tilburg University

T-MIP

Tilburgse Meerjaren Investeringsplanning Stedelijke Ontwikkeling

TOF

Stichting Tilburgs Ondernemersfonds

tROM

Tilburgse en Regionale bedrijven Ondernemen Maatschappelijk

TTS

Tilburg Talent Square

TWM

Tilburgse Waterleidingmaatschappij

TWV

Tilburgse Watersport Vereniging

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

VEW

Veiligheid & Wijken

VDP

Vereniging Directeuren Publiekszaken

vGRP

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

VMBO

Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs

VM

Verkeersmanagement

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VO

Voorlopig Ontwerp

VO

Voortgezet Onderwijs

VPB

Vennootschapsbelasting

VRI

Verkeersregelinstallatie

VRMWB

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

VSG

Vereniging Sport en Gemeenten

VSV

Voortijdig Schoolverlaten

VT

Veilig Thuis

VvE

Vereniging van Eigenaren

VWO

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

W&I

Werk en Inkomen

WAB

Wet Arbeid in Balans

WABO

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

WAS

Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen

WBMGP

Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek 

WEB

Wet Educatie en Beroepsonderwijs

WEW

Waarborgfonds Eigen Woningen

WHO

World Health Organization

WIA

Wet en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WKPB

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen 

WKO

Warmte-/Koude Opslag

WLZ

Wet Langdurige Zorg

Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOZ

Wet Onroerende Zaken

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

WvGGZ

Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg

WW

Werkloosheidswet

ZIO

Zorg in Onderwijs