Programmabegroting 2020

Kerngegevens

Kerngegevens

 

1 januari 2019

1 januari 2020
(prognose)

SOCIALE STRUCTUUR

Inwoners

217.268

218.584

0 tot en met 17 jaar

39.312

39.550

18 tot en met 64 jaar

141.552

141.610

65 jaar en ouder

36.404

37.424

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden

Participatiewet

6.665

6.750

IOAW

404

425

IOAZ

19

20

FYSIEKE STRUCTUUR 

Aantal woonruimten (o.b.v. CBS statistiek)

99.004

99.952

PERSONELE KENGETALLEN 

Personeelsformatie (fte)

1.985

2.002

Waarvan leidinggevend (fte)

122

123

FINANCIËLE STRUCTUUR (x € mln.)

Totaal lasten begroting

985

894

* Inclusieve stad

511

524

* Duurzame stad

64

110

* Vitale stad

258

176

* Samen en dichtbij

152

84

Totaal baten begroting

985

894

* Gemeentefonds

452

474

* Specifieke uitkeringen (EU, Rijk, Provincie)

122

125

* Onttrekkingen reserves

191

95

* Inkomsten grondexploitatie

50

32

* Belastingen, heffingen en rechten

105

109

* Rente

3

2

* Overige baten

62

57

Totaal lasten begroting

985

894

* Incidenteel

174

78

* Structureel

811

816

Totaal baten begroting

985

894

* Incidenteel

178

88

* Structureel

807

806

Saldo structurele lasten en baten

4 N

10 N

RESERVEPOSITIE (x € mln.)

Totaal reserves

861

745

A. Algemene reserve

22

34

B. Vrij inzetbare reserves

188

138

C. Bestemde reserves

651

573