Programmabegroting 2020

6. Overzicht reserves en voorzieningen

6. Overzicht reserves en voorzieningen

Deze bijlage bevat een overzicht van alle individuele reserves en voorzieningen. Hierbij is een meerjarig verloopoverzicht opgenomen. Tevens zijn wijzigingen in instellingsbesluiten van reserves opgenomen. Een detailoverzicht van alle bestedingsplannen per reserve en voorziening is niet in deze programmabegroting opgenomen, maar separaat op www.tilburg.nl beschikbaar.

Het totaal van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2020 bedraagt € 768 miljoen waarvan € 745
miljoen reserves en € 23 miljoen voorzieningen.
Voorzieningen zijn ingesteld op grond van een (wettelijke) verplichting. Bestemmingsreserves zijn door de raad voor een bepaald doel geoormerkte gelden. Zodra de doelstelling waartoe de reserve is ingesteld komt te vervallen, valt de bestemmingsreserve vrij en kan er vervolgens een nieuwe bestemming aan worden toegekend door de raad. De algemene reserve daarentegen is een vrije reserve die noodzakelijk is om te kunnen beschikken over een financiële buffer. De reserves zijn gecategoriseerd naar aard en mate waarin deze vrij inzetbaar zijn.

X € 1.000

Naam reserve / voorziening

SALDO

MUTATIES

SALDO

MUTATIES

SALDO

MUTATIES

SALDO

MUTATIES

SALDO

MUTATIES

SALDO

01-01-19

2019

01-01-20

2020

01-01-21

2021

01-01-22

2022

01-01-23

2023

01-01-24

RESERVES

Algemene reserve               

22.120

12.363

34.483

1.700

36.183

-61

36.122

0

36.122

0

36.122

Totaal: Algemene reserve

22.120

12.363

34.483

1.700

36.183

-61

36.122

0

36.122

0

36.122

Reserve Incidentele Opgaven (RIO)

50.484

-40.198

10.286

-8.821

1.465

-1.343

122

-37

85

-9

76

Reserve Duurzame investeringen

2.315

-2.109

206

-25

181

-25

156

0

156

0

156

Reserve Ontwikkeling Informatisering (ROI)

2.870

-1.798

1.072

-1.072

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Beeldende kunst

58

-29

29

-29

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Openbaar vervoer

86

-86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Volkshuisvesting

1.334

-1.014

320

-10

310

-15

295

-20

275

-20

255

Reserve Bodem, geluid en lucht

6.822

-214

6.608

-2.683

3.925

-3.037

888

-70

818

-16

802

Reserve Herstructurering erfpachtomzettingen

21.424

-11.220

10.204

-3.194

7.010

-2.957

4.053

-2.908

1.145

-1.144

1

Reserve Natuurontwikkeling

2.129

-1.299

830

0

830

0

830

0

830

0

830

Reserve Bomen

1.094

-201

893

-268

625

-162

463

-20

443

-30

413

Bestemmingsreserve Betaald parkeren

7.463

-1.294

6.169

-582

5.587

457

6.044

381

6.425

361

6.786

Reserve Duurzaamheidsfonds gem. gebouwen en inst.

3.917

-2.500

1.417

-1.042

375

-375

0

38

38

38

76

Reserve Tilburg Akkoord

1.420

-1.420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg (LHFT)

4.688

-2.089

2.599

-190

2.409

-1.720

689

-36

653

-40

613

Bestemmingsreserve dec. uitkeringen ISV/ IPSV

489

-234

255

-84

171

-83

88

-22

66

0

66

Reserve Gebiedsgericht grondwaterbeheer

1.830

33

1.863

-38

1.825

-7

1.818

-38

1.780

-7

1.773

Reserve Stimulering innovatie regionale arbeidsmarkt

545

-270

275

0

275

0

275

0

275

0

275

Reserve Risico's grondexploitatie

53.277

-740

52.537

0

52.537

0

52.537

0

52.537

0

52.537

Reserve Detailhandelsfonds

756

-675

81

-65

16

0

16

0

16

0

16

Reserve Economisch investeringsfonds tbv cofinanciering

2.290

2.865

5.155

-198

4.957

-94

4.863

-94

4.769

-94

4.675

Reserve Parkmanagement

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Gemeentelijke huisvesting

4.846

-384

4.462

-2.344

2.118

-233

1.885

-1.468

417

0

417

Reserve Kermis

448

-248

200

-200

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Vluchtelingen

1.680

-1.164

516

0

516

0

516

0

516

0

516

Reserve Gebiedsexploitatie/ Facilitair grondbeleid

11.605

-9.257

2.348

-1.315

1.033

-509

524

-207

317

-204

113

Reserve Gelijke kansenfonds kinderen

1.039

-1.039

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt

1.967

-972

995

-61

934

0

934

0

934

0

934

Reserve Fraudebestrijding

663

-356

307

-307

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Investeringsfonds Openbare Ruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein

0

7.817

7.817

-2.243

5.574

-670

4.904

-1.346

3.558

-145

3.413

Reserve Investeringsfonds Klimaat

0

20.000

20.000

0

20.000

0

20.000

0

20.000

0

20.000

Reserve Veiligheidsbeleid

323

0

323

-123

200

-100

100

-100

0

0

0

Totaal Bestemmingsreserves: vrij inzetbaar

187.862

-50.095

137.767

-24.894

112.873

-10.873

102.000

-5.947

96.053

-1.310

94.743

Bestemmingsreserve Gaswinstuitkering

46.092

0

46.092

0

46.092

0

46.092

0

46.092

0

46.092

Bestemmingsreserve verkoop Essent

259.535

-49.231

210.304

-2.070

208.234

0

208.234

0

208.234

0

208.234

Bestemmingsreserve Winstuitkering HNG

202

-101

101

-101

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Stimuleringsfonds hergebruik historische panden

612

-73

539

-23

516

-23

493

-23

470

-23

447

Reserve Startersleningen

1.366

0

1.366

-600

766

0

766

0

766

0

766

Reserve Aanloopverliezen/onrendabele top nieuwe parkeergarages

11.213

-30

11.183

-37

11.146

-45

11.101

-30

11.071

-30

11.041

Beleggingsreserve Bouwfonds

22.984

0

22.984

0

22.984

-1.508

21.476

-1.456

20.020

-1.404

18.616

Reserve Beleggingsfonds 2000

60.046

-5.704

54.342

-7.379

46.963

-3.154

43.809

-2.982

40.827

-2.832

37.995

Reserve Ex-Essent

13.063

-13.063

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve kapitaallasten (vm BO, Onderwijsgebouwen)

12.235

-303

11.932

-303

11.629

-303

11.326

-303

11.023

-303

10.720

Reserve kapitaallasten (vm GO)

136.063

14.340

150.403

1.891

152.294

-894

151.400

-6.804

144.596

-6.793

137.803

Overhevelingsreserve

8.888

-8.888

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Meerjarenprogramma openbare ruimte

2.707

-2.707

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve CIST

157

0

157

0

157

0

157

0

157

0

157

Algemene bedrijfsreserve grondexploitatie

23.786

-9.020

14.766

-9.420

5.346

-2.986

2.360

-2.192

168

849

1.017

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

31.482

-5.942

25.540

-11.641

13.899

-8.235

5.664

-2.359

3.305

555

3.860

Egalisatiereserve Rioolheffingen

6.376

374

6.750

0

6.750

0

6.750

0

6.750

0

6.750

Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing

7.424

-1.027

6.397

0

6.397

0

6.397

0

6.397

0

6.397

Egalisatiereserve 3D

6.614

-4.309

2.305

-2.305

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein

0

8.064

8.064

-8.064

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Bestemmingsreserves: niet vrij inzetbaar

650.845

-77.620

573.225

-40.052

533.173

-17.148

516.025

-16.149

499.876

-9.981

489.895

SUBTOTAAL RESERVES

860.827

-115.352

745.475

-63.246

682.229

-28.082

654.147

-22.096

632.051

-11.291

620.760

VOORZIENINGEN

Voorziening voormalig personeel

3.434

-851

2.583

-538

2.045

-432

1.613

-288

1.325

-288

1.037

Voorziening voormalig bestuur

8.089

-531

7.558

-491

7.067

-404

6.663

-404

6.259

-404

5.855

Voorziening aankoop Piusplein 1

792

-33

759

-33

726

-34

692

-35

657

-35

622

Voorziening aankoop kunstcluster

404

-11

393

-11

382

-12

370

-12

358

-12

346

Voorziening onderhoud gemeentegebouwen

2.495

-2.009

486

356

842

-831

11

234

245

63

308

Voorziening Afwikkeling Beekse Bergen

527

-527

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening Afvalstoffenheffing

77

-26

51

0

51

0

51

0

51

0

51

Voorziening Rioolheffing

4.196

334

4.530

0

4.530

0

4.530

0

4.530

0

4.530

Voorziening Garantiebudget Traverse

40

0

40

0

40

0

40

0

40

0

40

Voorziening GE Facilitair

6.028

-3.591

2.437

-1.978

459

-459

0

0

0

0

0

Voorziening Chroom-6

4.310

-3.166

1.144

0

1.144

0

1.144

0

1.144

0

1.144

Voorziening Vennootschapsbelasting

530

0

530

0

530

0

530

0

530

0

530

Voorziening Herziening BTW

256

0

256

0

256

0

256

0

256

0

256

Voorziening Jeugdhulp

3.134

-1.066

2.068

0

2.068

0

2.068

0

2.068

0

2.068

SUBTOTAAL VOORZIENINGEN

34.312

-11.477

22.835

-2.695

20.140

-2.172

17.968

-505

17.463

-676

16.787

TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN

895.139

-126.829

768.310

-65.941

702.369

-30.254

672.115

-22.601

649.514

-11.967

637.547

Wijziging instellingsbesluit

B.013 Reserve Tilburg Akkoord

Looptijd

Onbepaald.   

Criteria toevoegingen

Vastgestelde bijdrage uit het Cofinancieringsfonds.

Toelichting      

Het Tilburg Akkoord had een looptijd tot en met de financiële afwikkeling van het Tilburg Akkoord (maart 2019), maar de wijkaanpak is zeker niet klaar. De corporaties en de gemeente Tilburg hebben in de stuurgroep van het Tilburg Akkoord besloten om in 2019 een gezamenlijke doorstart te maken in de geest van het Tilburg Akkoord.