Programmabegroting 2020

4a. Overzicht begrotingsvoorstellen - herijkingen

Hieronder volgt een samenvattend overzicht van alle herijkingen die in deze programmabegroting zijn opgenomen. Een toelichting op deze voorstellen staat bij de inhoudelijke programma's en velden in hoofdstuk 2.

Herijkingen
(x € 1.000)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Inclusieve Stad

15.614 N

15.991 N

15.425 N

14.543 N

Sociaal en Veerkrachtig

1. Inwonersbijdrage GGD

101 N

180 N

181 N

240 N

2. Gezond in de stad (GIDS)

80 N

80 N

-

-

3. Armoedebestrijding kinderen

41 N

41 N

41 N

41 N

4. Administratieve bijstellingen

48 N

48 N

48 N

48 N

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

13. Onderwijshuisvesting

8 N

178 N

356 N

356 N

14. Leerlingenvervoer

39 N

39 N

39 N

39 N

15. Toezicht en handhaving kinderopvang

175 V

175 V

175 V

175 V

t.g.v. reserve Transformatiebuffer sociaal domein/Taakstelling sociaal domein

175 N

175 N

175 N

175 N

16. Verhoging taalniveau statushouders

251 N

-

-

-

17. Administratieve bijstellingen

2.430 N

1.974 N

1.974 N

1.974 N

2.430 V

1.974 V

1.974 V

1.974 V

Passende ondersteuning; Toegang

22. Administratieve bijstellingen

781 N

781 N

781 N

751 N

2.774 V

2.774 V

2.774 V

2.744 V

Passende ondersteuning; Werk en Inkomen

24. Aanvullende gemeentelijke bijdrage Diamant-groep

1.247 N

1.530 N

1.522 N

1.245 N

1.247 V

1.530 V

1.522 V

1.245 V

25. Formatiecalculatiemodel MO

 55 V

55 V

55 V

 55 V

T.g.v. reserve Transformatiebuffer sociaal domein/Taakstelling sociaal domein

55 N

55 N

55 N

55 N

26. Uitkering IU Participatie onderdeel WSW

586 N

615 N

349 N

735 V

27. Uitkering IU Participatie onderdeel re-integratie

44 N

48 N

54 N

60 N

28. Uitkering Gemeentefonds re-integratie

462 N

512 N

705 N

896 N

29. Formatiecalculatiemodel

248 V

248 V

248 V

248 V

t.g.v. reserve Transformatiebuffer sociaal domein/Taakstelling sociaal domein

248 N

248 N

248 N

248 N

30. Administratieve bijstellingen

29 N

-

-

-

29 V

-

-

-

Passende ondersteuning; Wmo

33. Woningaanpassingen

33 N

33 N

33 N

33 N

34. Aangepaste werkwijze resultaatgerichte inkoop WMO

95 N

95 N

95 N

95 N

T.l.v. reserve Transformatiebuffer sociaal domein/Taakstelling sociaal domein

95 V

95 V

95 V

95 V

35. Formatiecalculatiemodel MO

132 N

132 N

132 N

132 N

T.l.v. reserve Transformatiebuffer sociaal domein/Taakstelling sociaal domein

132 V

132 V

132 V

132 V

36. Herijking Hulp aan huis

800 N

800 N

800 N

800 N

T.l.v. reserve Transformatiebuffer sociaal domein/Taakstelling sociaal domein

800 V

800 V

800 V

800 V

37. Beschermd wonen; afbouw

1.194 V

8.974 V

8.759 V

7.102 V

T.g.v. reserve Transformatiebuffer sociaal domein/Taakstelling sociaal domein

1.194 N

8.974 N

8.759 N

7.102 N

38. Beschermd wonen; middelen gemeentefonds t.g.v. reserve Transformatiebuffer sociaal domein/Taakstelling sociaal

4.439 N

4.578 N

4.578 N

4.580 N

39. Wmo (2015, Hulpmiddelen)

2.010 N

2.074 N

2.070 N

1.988 N

Wvggz

230 N

260 N

260 N

260 N

Vrijval t.g.v. reserve Transformatiebuffer sociaal domein/Taakstelling sociaal domein

814 N

814 N

814 N

814 N

40. WMO begeleiding TCC

250 V

-

-

-

Vrijval t.g.v. reserve Transformatiebuffer sociaal domein

250 N

-

-

-

41. Formatiecalculatiemodel Juridische Zaken

141 V

141 V

141 V

141 V

T.g.v. reserve Transformatiebuffer sociaal domein/Taakstelling sociaal domein

141 N

141 N

141 N

141 N

42. WMO Begeleiding

-

1.200 V

1.200 V

1.200 V

t.g.v. Taakstelling sociaal domein

-

1.200 N

1.200 N

1.200 N

43. Hulp aan Huis; ongewijzigd beleid

3.220 N

4.736 N

5.629 N

6.427 N

t.l.v. reserve Transformatiebuffer sociaal domein/Taakstelling sociaal domein

3.220 V

4.736 V

5.629 V

6.427 V

44. Hulp aan Huis; invoeren maatwerkvoorziening

2.094 V

3.370 V

2.062 V

2.199 V

t.l.v. reserve Transformatiebuffer sociaal domein/Taakstelling sociaal domein

2.094 N

3.370 N

2.062 N

2.199 N

45. Hulp aan Huis; (her) indicaties Toegang

1.833 N

1.480 N

745 N

745 N

t.l.v. reserve Transformatiebuffer sociaal domein/Taakstelling sociaal domein

1.833 V

1.480 V

745 V

745 V

46. Maatschappelijke opvang

39 V

39 V

39 V

39 V

47. Administratieve bijstellingen

1.976 V

2.041 V

2.041 V

2.041 V

2.023 N

2.088 N

2.088 N

2.088 N

Passende ondersteuning; Jeugdhulp

52. Formatiecalculatiemodel Jeugd regionaal

108 N

108 N

108 N

108 N

T.l.v. reserve Transformatiebuffer sociaal domein/Taakstelling sociaal domein

108 V

108 V

108 V

108 V

53. Formatiecalculatiemodel MO

115 N

115 N

115 N

115 N

T.l.v. reserve Transformatiebuffer sociaal domein/Taakstelling sociaal domein

115 V

115 V

115 V

115 V

54. Jeugdhulp

5.879 N

5.582 N

5.582 N

5.582 N

T.g.v. reserve Transformatiebuffer sociaal domein/Taakstelling sociaal domein

738 N

1.098 N

929 N

955 N

55. Jeugdhulp Voogdij/18+

671 V

671 V

671 V

671 V

T.l.v. reserve Transformatiebuffer sociaal domein/Taakstelling sociaal domein

56. Formatiecalculatiemodel Juridische Zaken

54 V

54 V

54 V

54 V

T.g.v. reserve Transformatiebuffer sociaal domein/Taakstelling sociaal domein

54 N

54 N

54 N

54 N

57. Jeugdhulp

-

6.000 N

6.000 N

6.000 N

t.l.v. Taakstelling sociaal domein

-

6.000 V

6.000 V

6.000 V

58. Jeugdhulp aan kinderen in een AZC

25 N

25 N

25 N

25 N

59. Administratieve bijstellingen

2.095 N

1.487 N

1.487 N

1.487 N

608 V

-

-

-

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

63. Vrouwenopvang t.g.v. transformatieopgave

119 N

119 N

119 N

119 N

64. Geweld hoort nergens thuis

425 N

425 N

-

-

Duurzame Stad

1.932 V

1.573 V

1.633 V

1.086 V

Fysieke Basiskwaliteit

69. Actualisering autonome groei inzameling huishoudelijk afval

67 V

67 V

67 V

43 V

70. Actualisering autonome groei gladheid

2 V

2 V

2 V

1 V

71. Pilots GFT hoogbouw

23 N

-

-

-

72. Lagere opbrengst ingezameld papier

400 N

400 N

400 N

400 N

73. Kosten verbruik en verspreiding biozakjes

155 N

155 N

155 N

155 N

74. Kosten verwerking luiers/incontinentiemateriaal

48 N

48 N

48 N

48 N

75. Semi autonome groei onderhoud openbare ruimte

65 N

65 N

65 N

237 N

76. Autonome groei aantal verkeers-regelinstallaties

19 N

19 N

19 N

19 N

77. Autonome groei aantal camera's

10 N

10 N

10 N

10 N

78. Deelnemersbijdragen Omgevingsdienst Midden en West Brabant

78 N

78 N

78 N

78 N

79. Noorderplas - weer eigendom Gemeente Tilburg

33 N

33 N

33 N

33 N

80. Busstation, Stationsplein, Spoorlaan

93 N

120 N

123 N

123 N

81. Beheer en onderhoud zelfreinigend openbaar toilet Heuvel

6 N

6 N

6 N

6 N

82. Bijstelling Parkeerexploitatie (excl. Stappegoor)

1.100 V

1.150 V

1.100 V

1.100 V

1.100 N

1.150 N

1.100 N

 1.100 N

83. Correctie onderhoudsbudget verkeer en vervoer (RUI)

29 V

29 V

29 V

29 V

84. Administratieve bijstellingen

122 N

70 N

184 N

110 N

37  V

15 N

 99 V

25 V

Groen blauwe leefomgeving

92. Investeringsbudgetten Regionale Parken

1.250 V

750 V

750 V

-

Bijdrage ARGE

1.250 N

750 N

750 N

-

93. Programma Water en Riolering 2020-2023

2.764 V

2.409 V

2.472 V

2.122 V

94. Administratieve bijstellingen

118 N

60 N

60 N

70 N

118 V

60 V

60 V

70 V

Klimaat

95. Administratieve bijstellingen

302 V

1.537 V

143 V

53 V

249 N

1.484 N

90 N

-

Vitale Stad

990 N

679 N

626 N

786 N

Openbare orde en veiligheid

97. Nominale compensatie Veiligheidsregio MWB

208 N

208 N

208 N

208 N

98. Actualisering bijdrage FLO voor Veiligheidsregio MWB

58 N

61 N

219 N

524 N

99. Administratieve bijstelling

63 N

40 N

40 N

60 V

123 V

100 V

100 V

-

Aantrekkelijke leefomgeving

101. GGD Ringbaan West

470 N

390 N

390 N

390 N

102. Indexering verzekeringen en nieuwe aanbesteding

89 N

89 N

89 N

89 N

103. Overige herijkingen

470 V

197 V

179 V

441 V

104. Herijking MJOP

616 N

109 N

120 V

3 V

105. Bijstelling BTW op Sport

160 N

174 N

143 N

189 N

Subsidie SPUK

160 V

174 V

143 V

189 V

106. Administratieve bijstellingen

1.673 V

2.397 V

1.136 V

1.136 V

1.673 N

2.397 N

1.136 N

1.136 N

Economie, cultuur en evenementen

118. Inwonersbijdrage Midpoint Brabant

19 N

19 N

19  N

19 N

119. Bedrijveninvesteringszone Kernwinkelgebied en Westermarkt

243 N

130 N

-

-

243 V

130 V

-

-

120. Administratieve bijstellingen

950 N

31 V

58 V

22 V

947 V

34 N

61 N

25 N

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

131. Bijstelling grondexploitatie

2.674 V

27 N

15.587 N

22.813 N

2.674 N

27 V

15.587 V

22.813 V

132. Administratieve bijstellingen

5.977 V

1.614 V

1.317 N

1.426 V

5.977 N

1.614 N

1.317 V

1.426 N

Samen en dichtbij

10.039 V

11.872 V

13.102 V

14.879 V

Bestuur en samenwerking

149. Ondersteuning gemeenteraad

123 N

123 N

123 N

123N

150. Compensatie verzekering raadsleden

87 N

87 N

87 N

87 N

151. Contributieverhoging VNG

5 N

 5N

5 N

5 N

152. Formatiecalculatiemodel Juridische Zaken

 200 V

200 V

200 V

200 V

153. Inwonersbijdrage Regio Hart van Brabant

70 N

70 N

20 N

20 N

154. Vervangen Bestuurlijk Informatie Systeem

100 N

100 N

100 N

100 N

155. Ontwikkelingen Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen

32 N

32 N

32 N

32 N

Publieke dienstverlening

156. Opbrengst leges Reisdocumenten en rijbewijzen

224 N

-

-

-

157. Formatiecalculatiemodel KCC

47 V

47 V

47 V

47 V

158. Formatiecalculatiemodel vergunningen

173 N

173 N

173 N

173 N

159. Opbrengst bouwleges

52 V

52 V

52 V

52 V

160. Administratieve bijstellingen

4 V

4 V

4 V

4 V

4 N

4 N

4 N

4 N

Diensten aan andere overheden

162. Administratieve bijstellingen

567 N

567 N

567 N

567 N

142 V

142 V

142 V

142 V

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

163. Uitkering gemeentefonds

21.120 V

22.669 V

19.567 V

20.483 V

164. Autonome bijstelling Afvalstoffenheffing

164 V

164 V

164 V

356 V

165. Autonome bijstelling Rioolheffing

76 V

76 V

76 V

 165 V

166. Autonome bijstelling OZB

98 V

98 V

98 V

493 V

167. Nominale bijstelling OZB

585 V

 590 V

 595 V

601 V

168. Stelpost Uitkomst onderzoek jeugdzorg

-

-

4.300 V

4.300 V

169. Opbrengst hondenbelasting

14 V

14 V

14 V

14 V

170. Opbrengst Afvalstoffenheffing

1.061 V

1.125 V

1.124 V

975 V

171. Opbrengst Rioolheffing

3.260 N

2.834 N

2.904 N

2.533 N

172. Administratieve bijstellingen

475 N

22 N

-

-

475 V

22 V

-

-

Algemene baten en lasten

175. Nominale bijstellingen

8.901 N

9.006 N

9.006 N

9.007 N

176. Licentiekosten Workspace manager

21 N

21 N

21 N

21 N

177. Onderhoudskosten software VMware

9 N

9 N

9 N

9 N

178. Kosten firewall beveiligingssoftware

27 N

27 N

27 N

27 N

179. Licentiekosten programmeertaal Java

100 N

100 N

100 N

100 N

180. Onderhoudscontract Projectmanagement systeem

68 N

68 N

68 N

68 N

181. Microsoft Exchange 2016

175 N

175 N

175 N

175 N

Omzetten kapitaallasten budget naar onderhoud

80 V

80 V

80 V

80 V

182. Licentiekosten Formulierengenerator

92 N

92 N

92 N

92 N

183. Interne Wifi

30 N

30 N

30 N

30 N

184. Onderhoudscontract datacenter

18 V

18 V

18 V

18 V

185. Technische herijking kapitaallasten

22 V

44 V

92 V

49 V

186. Software ontwikkelingen Omgevingswet

0

347 N

347 N

347 N

187. Administratieve bijstellingen

328 N

10 N

10 N

10 N

317 V

-

-

-

TOTAAL HERIJKINGEN

4.632 N

3.219 N

1.310 N

641 V