Programmabegroting 2020

4b. Overzicht begrotingsvoorstellen - nieuw beleid

Hieronder volgt een samenvattend overzicht van alle voorstellen nieuwe beleid die in deze programmabegroting zijn opgenomen. Een toelichting op deze voorstellen staat bij de inhoudelijke programma's en velden in hoofdstuk 2.

Nieuw Beleid
(x € 1.000)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Inclusieve Stad

360 V

105 V

570 N

103 N

Sociaal en Veerkrachtig

5. Stad van de verbinding

128 N

-

-

-

t.l.v. reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein

128 V

6. PACT-aanpak

1.000 N

1.000 N

1.000 N

-

t.l.v. reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein/Taakstelling sociaal domein

1.000 V

1.000 V

1.000 V

-

7. Nu niet zwanger

66 N

66 N

66 N

66 N

t.l.v. reserve Transformatiebuffer sociaal domein/Taakstelling sociaal domein

66 V

66 V

66 V

66 V

8. Ouderenbeleid

300 N

300 N

300 N

300 N

t.l.v. reserve Transformatiebuffer sociaal domein/Taakstelling sociaal domein

300 V

300 V

300 V

300 V

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

18. Meerjarig integraal huisvestingsplan

360 V

105 V

468 N

1 N

19. Onderwijscampus Willem II

-

-

102 N

102 N

20. Verduurzamen Loket leren en werken

306 N/V

306 N/V

306 N/V

306 N/V

21. Ontdekstation

170 N/V

155 N/V

155 N/V

135 N/V

Passende ondersteuning; Toegang

23. Meldpunt sociaal domein

200 N

200 N

-

-

t.l.v. reserve Transformatiebuffer sociaal domein/Taakstelling sociaal domein

200 V

200 V

-

-

Passende ondersteuning; Werk en Inkomen

31. Verduurzaming Jeugdwerkloosheidsvrije regio

940 N

940 N

940 N

940 N

Dekking uit participatiebudget

940 V

940 V

940 V

940 V

Passende ondersteuning; Wmo

48. Alfahulpen

300 N

165 N

70 N

70 N

t.l.v. reserve Transformatiebuffer sociaal domein/Taakstelling sociaal domein

300 V

165 V

70 V

70 V

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

65. Maatschappelijk opvang, druk wachtlijsten

340 N

52 N

-

-

t.l.v. reserve Transformatiebuffer sociaal domein/Taakstelling sociaal domein                                        

340 V

52 V

66. Crisis Interventie Team (CIT)

55 N

55 N

55 N

55 N

t.l.v. reserve Transformatiebuffer sociaal domein/Taakstelling sociaal domein

55 V

55 V

55 V

55 V

Duurzame Stad

485 N

553 N

563 N

578 N

Fysieke Basiskwaliteit

85. Opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk

130  N

91 N

91 N

91 N

Opbrengst Afvalstoffenheffing

70  V

61 V

61 V

61 V

86. Convenant duurzame voertuigen en brandstoffen in de reinigingsbranche

-

97 N

97 N

97 N

Opbrengst Afvalstoffenheffing

-

97 V

97 V

97 V

87. Uitbreiding openingstijden milieustraat Albion

150 N

150 N

150 N

150 N

Opbrengst Afvalstoffen

150 V

150 V

150 V

150 V

88. Ecologisch beheer

80 N

80 N

80 N

80 N

89. Klimaatverandering

125 N

135 N

145 N

160 N

Vitale Stad

2.897 N

2.345 N

2.581 N

2.152 N

Openbare orde en veiligheid

100. Intensivering toezicht en handhaving/stadstoezicht

274 N

180 N

180 N

180 N

Aantrekkelijke leefomgeving

107. Visieontwikkeling Paleis Raadhuis

150 N

-

-

-

108. Toegankelijkheid openbare gebouwen

45 N

45 N

45 N

45 N

109. Wijkbudget openbare ruimte

318 N

289 N

317 N

345 N

110. Aanpassing horeca panden Binnentuin

-

170 N

170 N

170 N

111. Verbouwing de Nieuwe Vorst

60 N

60 N

60 N

60 N

Economie, cultuur en evenementen

121. Hall of Fame  Organisatie

100 N

100 N

100 N

100 N

                                Huisvesting

-

381 N

381 N

381 N

122. Parkmanagement

250 N

250 N

250 N

250 N

123. Subsidie Stg. Petrus Donders; coördinator Paviljoen

25 N

25 N

25 N

25 N

124.Toekomstgericht centrummanagement Tilburgse winkelgebieden (Detailhandelsfonds)

140 N

140 N

140 N

140 N

125. Hospitality en beheer LocHal

290 N

-

-

-

126. Culturele en sociale versterking van de Reeshof

133 N

133 N

133 N

133 N

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

133. Samenwerking SMART mobility Brabantstad 2020-2023

94 N

94 N

94 N

94 N

Dekking vanuit Reserve Co-Financiering

94 V

94 V

94 V

94 V

134. Verkeersveiligheid

250 N

261 N

280 N

323 N

135. Reconstructie kruising Bredase weg - Zwartvenseweg

-

-

700 N

-

Bijdrage uit de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen

-

-

700 V

-

136. Koningsplein 1ste fase

-

-

2.000 N

2.000 N

Bijdrage uit de Reserve Herstructurering

-

-

2.000 V

2.000 V

137. Voorbereidingsbudget integrale ontwikkeling Stadsforum, Koningswei en fietsenstalling SK2

-

-

-

-

600 N

-

-

-

138. Continuering pilots: semi-permanente inrichting Cityring

250 N

-

-

-

139. Afdekking risico sluis 2 Wilhelminakanaal

-

2.000 N

2.300 N

-

Dekking vanuit Reserve Bovenwijkse Voorzieningen

-

2.000 V

2.300 V

-

140. Geluidsscherm en spoorwegovergang Koningsoord

1.130 N

-

-

-

Bijdrage uit de Algemene reserve grondexploitatie

1.130 V

-

-

-

141. Fietstaxi LocHal express

12 N

-

-

-

142. Hogere kosten Kernwinkelgebied

865 N

  995 N

-

-

Lagere opbrengsten verkoop

700 N

-

-

-

Dekking bijdragen derden

-

225 V

-

-

Dekking uit Reserve Klimaatfonds

120 V

-

-

-

Bijdrage uit MJP

400 V

-

-

-

Dekking netto tekort uit ARGE

1.045 V

770 V

-

-

143. Trimodale ontwikkeling haven Loven

-

311 N

500 N

-

144. Kennisas knooppunt TiU

200 N  

-

-

-

Dekking uit Arge

200 V

-

-

-

145. Museumkwartier

150N

-

-

-

Dekking uit ARGE

150V

-

-

-

146. Verbinding Stadspark Oude Dijk - Moerenburg 

150N

-

-

-

Dekking uit ARGE

150V

-

-

-

Samen en dichtbij

0

0

0

0

Algemene baten en lasten

188. Inzet op projecten

1.072 N

-

-

-

Onttrekking ROI

1.072 V

189. Aanvulling Algemene Reserve

2.070 N

-

-

-

t.l.v. Reserve Verkoop Essent

2.070 V

TOTAAL NIEUW BELEID

3.022 N

2.793 N

3.714 N

2.833 N