Programmabegroting 2020

Vitale stad

Inleiding
De Vitale stad is een levendige en veerkrachtige stad waarin we ons veilig voelen met een aantrekkelijke, groene en schone leefomgeving die bijdraagt aan onze gezondheid en ons geluk. Een stad met een economie die op volle toeren draait, die inspeelt op de ontwikkelingen van nu en zich robuust ontwikkelt naar de toekomst. Een stad waarin wat valt te ontdekken en te beleven en waarin de identiteit, creativiteit en cultuur van Tilburg tot zijn recht komt. Een stad met een passende woning, opleiding en werk voor elke Tilburger en een stad waarin we ons op een slimme, veilige en gezonde manier kunnen verplaatsen.

Tilburg ontwikkelt zich krachtig en evenwichtig, de stedelijke dynamiek is groot, de stad speelt zich met nieuwe iconen (LocHal, Spoorpark) landelijk in de kijker. Tilburg is een stad die telkens weer verrast. Op ruimtelijk-economisch gebied heeft de gemeente met de Omgevingsvisie Tilburg 2040 heldere lijnen uitgezet. Dit vormt een stevige basis voor onze Mobiliteits- Energie- en Woonagenda en verschillende deeluitwerkingen in koersdocumenten, deelvisies en masterplannen. Deze succesvol ingezette koers voor de stedelijke ontwikkeling houden we vast. We investeren in de Spoorzone en het kernwinkelgebied en maken geld vrij voor het continueren van ruimtelijke verkenningen (zoals de Kennisas en Museumkwartier). We streven naar een flexibele uitvoering van die plannen met oog voor betaalbaarheid, realiseerbaarheid en in de context van de lange termijndoelen van de stad.

Bij het creëren van brede welvaart zijn voldoende werkgelegenheid in een circulaire en slimme economie belangrijke bouwstenen. Dit betekent dat banen en bedrijvigheid steeds meer kennisintensief moeten worden om de economisch krachtige sectoren logistiek, kennisintensieve dienstverlening, creatieve- en maakindustrie op een hoger plan te tillen. Hier zetten we op in met onder andere; Dali, Campione en de ontwikkeling van Wijkevoort. Talent binden en boeien is daarvoor een randvoorwaarde. Ook staat de digitalisering van het MKB centraal in onze strategie. Het ontwikkelen van het innovatiedistrict Spoorzone (met onder andere Mindlabs, station 88 en Lochal) als brandpunt in de stedelijke kenniseconomie en de verkenning van bijvoorbeeld de kennis-as Tilburg University campus – Spoorzone past in de transitie naar deze nieuwe economie. Met Mindlabs leggen we de focus op Technologische Ontwikkeling (en Artficial Intelligence in het bijzonder) in relatie tot gedrag en interactie.

We kunnen de verstedelijkingsopgave en ruimtelijk-economische ontwikkeling niet los zien van de grote transformatieopgaven voor klimaat (energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie), sociaal domein en onze ambities als netwerkstad en als onderdeel van Brabantmetropool. Alleen in samenhang levert onze inzet een bijdrage aan 'Tilburg gezond en gelukkig' en de welvaart en het welzijn van de Tilburgers. Gevarieerde kwalitatief hoogwaardige woonmilieus versterken de samenhang in de stad en bevorderen een inclusieve stad. Met onze corporaties en ontwikkelende partijen maken we afspraken over specifieke huisvestingsbehoeften (bijv. voor arbeidsmigranten, ouderen, expats of andere bijzondere doelgroepen of maatschappelijke functies). Het verbeteren van de verbindingen tussen de belangrijkste stadsdelen en de Stadsregionale parken bevordert beweging en brengt gezonde rustplekken binnen bereik van steeds meer stadsbewoners.

Een samenhangende stedelijke ontwikkelingsstrategie is cruciaal om de langetermijnvisie te vertalen naar ontwikkelingen op korte en middellange termijn, te zorgen voor de juiste prioritering en fasering. Ondernemers investeerders, ontwikkelaars en beleggers zijn nodig om te werken aan de toekomst van Tilburg. Hiervoor maken we gebruik van een (Tilburgs) Meerjarig Investerings-Programma stedelijke ontwikkeling (T-mip), als uitvoeringsprogramma van de Tilburgse lange termijn strategie. We brengen ten behoeve van de Midterm in beeld op welke wijze de stedelijke ontwikkeling op de middellange en lange termijn gefinancierd kan worden.

Een levendige stad is  een bruisende stad met een divers aanbod van cultuur, sport, evenementen en voorzieningen voor zijn inwoners én bezoekers. We kijken naar de juiste balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Het nieuwe evenementenbeleid en de verkenning naar een nieuw evenemententerrein (locatie MOB-complex) moeten hier een oplossingsrichting voor geven. De culturele en creatieve sector, de makers, zijn belangrijke aanjagers voor een vitale stad. Daarom investeren wij in cultuur. Op dit moment worden het Makersfonds, het erfgoedprogramma, de samenwerking in BrabantStad, Cupudo, Cultuureducatie, versterking van cultuur in de Reeshof met een tijdelijke financiële impuls gerealiseerd. Bij partijen in de stad en onze partners zoals BrabantStad en het Rijk leeft de verwachting dat hierin vanuit ons een bestendige bestuurlijke lijn wordt gevolgd. Alleen al de LocHal laat zien dat de dynamiek van de cultuursector bijdraagt aan een klimaat in de stad waarin het ruwe, ongepolijste zijn plek krijgt en kansen biedt voor mensen en bedrijven om zich verder te ontwikkelen. In de ontwikkeling van grootstedelijke projecten zijn cultuur en creatieve bedrijvigheid onmisbare en verbindende schakels. Tot en met 2019 zijn grote culturele projecten in cofinanciering met het Brabant C fonds in de stad gerealiseerd. Deze lijn zetten we door, ook gegeven de nieuwe cultuurplanperiode vanuit het Rijk en de provincie waarin financiën vanuit het rijk gematcht moeten kunnen worden met lokale middelen. In 2021 gaat deze nieuwe cultuurplanperiode in. Bedrijven vestigen zich het liefst op een plek waar hun werknemers willen wonen en cultuur vervult daarin een rol.

Een vitale stad is bovenal een veilige stad als basis voor goed wonen, werken en verblijven. Voor de vermindering van criminaliteit en overlast, werken we vanuit een integrale aanpak zoals beschreven in ons Integrale Veiligheidsplan IVP 2019-2022. We voeren deze koers uit waarbij we extra inzetten op het realiseren van een goede verbinding tussen zorg- en veiligheidsprofessionals en tussen preventieve en repressieve interventies om sociale veiligheid te bevorderen. Het werken aan een weerbare stad en organisatie tegen ondermijning en het zorgen voor "voelbare veiligheid" heeft onze prioriteit. Hufterig gedrag accepteren we niet en pakken we stevig aan. Criminaliteit houdt niet op bij de grenzen van Tilburg en de regio, maar reikt ook over het Vlaams-Nederlandse grensgebied. Daarom intensiveren we onze samenwerking met Vlaamse steden en instanties die zich inzetten tegen grensoverschrijdende criminaliteit.