Programmabegroting 2020

Subsidies

We voeren het gemeentelijk beleid voor een deel uit via subsidieverstrekking aan organisaties in de stad. In totaal verstrekken we in 2020 voor een bedrag van bijna € 85 miljoen aan subsidies.

De door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota Subsidiebeleid 2017-2020 is de basis voor het verlenen en vaststellen van subsidies. Dit subsidiebeleidskader wordt in een cyclus van vier jaar geëvalueerd, indien nodig aangepast en vastgesteld. Met een tussentijdse evaluatie in 2018 en een eindevaluatie in 2020.

Ook de Algemene Subsidieverordening gemeente Tilburg (ASV) is geënt op de uitgangspunten van deze kadernota en visie op subsidiebeleid. In de ASV is geregeld dat het college bevoegd is te besluiten over het verstrekken van subsidies met inachtneming van de in de gemeentebegroting opgenomen financiële middelen en de door de raad vastgestelde beleidskaders. Een groot deel van deze subsidieverlening is binnen deze beleidskaders en financiële middelen gemandateerd naar de afdelingshoofden.

Naast het wettelijk kader waar de subsidieverlening in Tilburg aan moet voldoen geeft de gemeenteraad vanuit zijn kaderstellende rol ook een specifiek karakter aan het subsidiebeleid in Tilburg.

In Inclusieve stad wordt een traject ingezet om te komen tot meer impact met subsidies. Doel is om te komen tot een scherpere toets op subsidieverlening aan de maatschappelijke opgaven, een betere sturing op samenhang en een helder toetsingskader. In 2019 is een pilot gestart met een beperkt aantal partijen, die we -als de pilot succesvol is- dit jaar willen verbreden naar alle subsidies binnen de Inclusieve stad.
De verwachting is dat we daardoor een beter overzicht krijgen in subsidies, we meer effect realiseren met subsidies en ook beter kunnen prioriteren.

Hieronder is een samenvattend overzicht opgenomen van de voornemens voor de verdeling van de subsidies per programma en per veld (exclusief de nominale ontwikkelingen en bezuinigingsvoorstellen). Het subsidieprogramma is gericht op de in de programmabegroting omschreven basisvoorzieningen en aanvullende voorzieningen. Met de gesubsidieerde instellingen maken we afspraken over hun bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen.

Programma/Veld
(x € 1.000,-)

Subsidie
2019

Subsidie
2020

Sociaal en veerkrachtig

    19.121.307

    16.635.369

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

    14.405.697

    15.004.634

Passende ondersteuning: Toegang

      1.795.380

      1.795.380

Passende ondersteuning: Werk en inkomen

          371.033

              4.033

Passende ondersteuning: WMO

      1.130.667

      1.025.667

Passende ondersteuning: Jeugdhulp

            27.500

            27.500

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

    17.346.518

    15.564.244

Totaal Inclusieve stad

    54.198.102

    50.056.827

Fysieke basiskwaliteit

          389.790

          389.790

Groen blauwe leefomgeving

            12.921

            12.921

Klimaat

      1.028.918

            28.918

Totaal Duurzame stad

      1.431.629

          431.629

Openbare orde en veiligheid

          109.349

          109.349

Aantrekkelijke leefomgeving

    12.775.891

    12.589.572

Economie, cultuur en evenementen

    22.755.568

    21.556.954

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

          657.771

          190.771

Totaal Vitale stad

    36.298.579

    34.446.646

Bestuur en samenwerking

            16.432

            16.432

Totaal Samen en dichtbij

            16.432

            16.432

Eindtotaal

    91.944.742

    84.951.534

Het lagere totaal subsidiebedrag tussen 2019 en 2020 van € 7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door :
(alle bedragen zijn afgerond)

Programma Inclusieve Stad(- € 4,1 miljoen):
Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

  • + € 1 miljoen Onderwijs:  I.v.m. de nieuwe LEA is het subsidiebedrag opgehoogd

Sociaal en veerkrachtig

  • - € 0,9 miljoen Bestaanszekerheid: Dit betreft armoede offensief kinderen. Hiervoor was t/m 2019 budget. In de kadernota bestaanszekerheid wordt ingegaan op een (mogelijk) vervolg.
  • - € 0,8 miljoen Sport: In 2019 was er incidenteel budget beschikbaar voor de Hockey Club BKE i.v.m. nieuwbouw.

Werk en inkomen

  • - €  0,3 miljoen Werk & Inkomen: Dit betreft een aflopend subsidieprogramma inzake het stimuleringsfonds werkgevers. Mogelijk wordt hiervan nog een gedeelte in de komende jaren afgehandeld.

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid

  • - € 0,1 miljoen Passende ondersteuning: Betreft het crisisinterventieteam voor geëscaleerde zorg 18+. In 2020 is hier geen budget voor beschikbaar.

Programma Duurzame Stad (- € 1 miljoen) :
Klimaat

  • - € 1 miljoen dit betreft een bijdrage aan woningcorporaties voor verduurzaming van hun woningbezit. Voor 2020 gaat er weer een bijdrage komen uit de reserveherstructurering. De raming daarvan is €1.249K

Programma Vitale Stad  (- €  1,8 miljoen):
Aantrekkelijke leefomgeving

  • - € 0,2 miljoen Dit betreft € 105.000,- inzake het convenant wonen. Dit betrof een tijdelijke financiering vanuit de reserve Volkshuisvesting. Vanaf 2020 is hier geen subsidie meer voor beschikbaar. Daarnaast betreft dit voor € 85.000,- wijkgericht werken.

Economie, cultuur en evenementen

  • - € 1 miljoen Dit betreft het detailhandel fonds voor € 647.000,-; hier is sprake van een aflopend subsidie programma. Het ondernemersfonds voor € 350.000,-; voor de structurele voortzetting hiervan met € 250.000,-  is een voorstel nieuw beleid opgenomen in deze programmabegroting. Tot slot was hier nog sprake van een incidenteel budget van € 47.500,- voor leegstand winkelpanden.
  • - € 0,2 miljoen dit betreft het makersfonds, podiumkunsten en verhalen van Tilburg. In 2020 komt hier nog een vervolg op.

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

  • - € 0,4 miljoen (Zie ook 1 mln bij duurzaamheid) dit betreft een bijdrage aan woningcorporaties voor verduurzaming van hun woningbezit. Voor 2020 gaat er weer een bijdrage komen uit de reserveherstructurering. De raming daarvan is € 1.249.000,-