Programmabegroting 2020

Lokale heffingen

Lokale heffingen verdelen we onder naar heffingen met gebonden en ongebonden bestedingen. Gebonden wil zeggen dat de uitgaven die we als gemeente doen, direct zijn te relateren aan de heffing, zoals dat het geval is bij afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges. Ongebonden wil zeggen dat er sprake is van een zuivere belasting, zonder direct aanwijsbare tegenprestatie. Hieronder vallen onder andere de onroerendezaakbelasting, hondenbelasting en precariobelasting.

Deze paragraaf geeft inzicht in de geraamde opbrengsten van de lokale heffingen, het beleidskader, de gehanteerde (financiële) uitgangspunten en de (lokale) lastendruk voor de inwoners van Tilburg. Ook lichten we in het kort de kostendekkendheid en ons kwijtscheldingsbeleid toe.