Programmabegroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Binnen de gemeente is voor ongeveer twee miljard euro geïnvesteerd in kapitaalgoederen zoals wegen, openbare verlichting, riolering, groen en gebouwen. Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van cruciaal belang voor het functioneren van de gemeente op het terrein van vervoer, recreatie en huisvesting van de gemeentelijke diensten en instellingen. Goed onderhoud draagt daarnaast bij aan het behouden van de waarde van de kapitaalgoederen. Het totale bestand aan kapitaalgoederen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, duiden we aan met de term 'areaal'. Het onderhoud baseren we op de door de raad gemaakte keuzes over het onderhouds- en kwaliteitsniveau.

Deze paragraaf gaat in op de staat van onderhoud en de onderhoudslasten. Per soort kapitaalgoed is beschreven:

  • het beleidskader waarop het onderhoud van de kapitaalgoederen is gebaseerd;
  • het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau van onderhoud;
  • de actuele staat van onderhoud;
  • de in de begroting opgenomen onderhoudsbudgetten.

Doelstelling:
Het beheren en onderhouden van de kapitaalgoederen volgens het vastgestelde beleidskader. Dit doen we binnen de beschikbare budgetten en op het kwaliteitsniveau dat de raad heeft vastgesteld. Eind 2017 is de informatie over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte samengevat en gebundeld in het document Basis in Beeld.

Meerjarenprogramma Openbare Ruimte (MJP)
De openbare ruimte heeft vele raakvlakken met de behoeften en ambities van de stad. Een aantrekkelijke buitenruimte draagt bij aan het woongenot van onze inwoners, verhoogt de aantrekkelijkheid voor bedrijven om zich te vestigen, lokt bezoekers naar de stad, etc. Het MJP is een middel om de keten van strategie-beleid-uitvoering te versterken en daarmee invulling te geven aan de ontwikkeling en toekomstige behoeften van de inwoners en bedrijven in de gemeente Tilburg.

Het MJP is een belangrijke waarborg voor efficiënte instandhouding van de kapitaalgoederen en functioneert bovendien als afstemmingsinstrument met de nutspartijen. Bovendien draagt het in belangrijke mate bij aan doelstellingen op het gebied van o.a. klimaatadaptatie, mobiliteit en circulaire economie. Alle wensen en behoeften voor aanpassing of onderhoud van de openbare ruimte worden optimaal samengevoegd tot integrale projecten om daarmee de overlast voor de stad tot een minimum te beperken en de beschikbare financiën effectief in te zetten.
Het MJP geeft inzicht in de ingrepen die in een periode van 4 jaren in uitvoering komen en wordt afgestemd met wijkraden en externe partijen (zoals Enexis en Brabant Water). Het programma is daarmee een communicatiemiddel naar de stad.