Programmabegroting 2020

Financiering

Treasurybeleid gaat over het beheer van het geld van de gemeente in relatie tot de financiële markten. In deze paragraaf wordt ingegaan op de verwachte uitkomsten van het voorgenomen treasurybeleid. Het beleid is vastgelegd in de Uitvoeringsregels Treasury 2018.

Renteontwikkeling
In de begroting 2019 hebben we als uitgangspunt gehanteerd, dat langlopende leningen aangetrokken kunnen worden tegen 1%. Dit is een mix van leningen met een looptijd van tussen de 5 jaar en 10 jaar (de rente voor een gemeente ligt hoger dan voor de staat). Voor kortlopende leningen was het uitgangspunt  0 % (inclusief rente rekening courant krediet).
De verwachting van de banken is, dat de ECB de rente in 2020 nog verder zal verlagen. Daarom gaan we voor de begroting 2020 er vanuit, dat langlopende leningen kunnen worden aangetrokken tegen 0,5%. Voor kortlopende leningen gaan we er vanuit, dat we gemiddeld tegen een percentage onder de 0% kunnen lenen.

Renterisicobeheer
Het Rijk heeft regels opgesteld over hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). Hoeveel geld we als gemeente mogen lenen is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld we mogen lenen met een looptijd van maximaal 1 jaar.

In 2020 stellen we, zoals vastgelegd in de Uitvoeringsregels Treasury 2018, minimaal één keer een rentevisie op. De rentevisie is een belangrijk instrument bij beslissingen over het aantrekken van langlopende leningen. Bij een normale rentestructuur (rentepercentage langlopende leningen is hoger dan van kortlopende leningen) is het beleid dat zoveel mogelijk tot de kasgeldlimiet met kortgeld gefinancierd wordt. Afhankelijk van de liquiditeitsprognose, de rentevisie en de renterisiconorm in meerjarig perspectief bepalen we de consolidatiemomenten.

De renterisiconorm is gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Deze norm beperkt zich tot de eigen treasury-activiteiten.

(x € 1 miljoen)

Begroting 2019

Begroting 2020

Renteherzieningen

-

Aflossingen

10,5

15,4

Renterisico

10,5

15,4

Begrotingstotaal

983,1

893,7

Renterisiconorm (20% van begrotingstotaal)

196,6

178,7

Ruimte onder renterisiconorm

186,1

 163,3

Kasgeldlimiet (8,5% van begrotingstotaal)

83,6

76,0

Kredietrisicobeheer
Alle uitgezette leningen aan woningcorporaties zijn WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) gegarandeerd. De risico's met betrekking tot de aan Stichting Kunstcluster verstrekte lening is voldoende afgedekt door onderpand. Het risico van de aan Gate 2BV verstrekte lening wordt in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing nader toegelicht. Het risico van de aan de BV Wijkontwikkelingsmaatschappij Tilburg verstrekte lening wordt gering geacht. De gemeente is zelf voor de helft deelnemer hierin. Periodiek wordt de BV financieel beoordeeld. De in te brengen gronden vormen een onderdeel van de grondexploitatie.
 
De belegging van de bouwfondsaandelen is gedaan bij een AA instelling (ING). De kredietwaardigheid van ING is in 2010 verlaagd naar A. Volgens de wet Fido kunnen bestaande beleggingen ondanks de verlaging van de kredietwaardigheid, gehandhaafd blijven. Op dit moment is er geen aanleiding de kredietwaardigheid van ING in twijfel te trekken. Deze belegging vervalt per 4 januari 2021.

Wij voeren een zeer terughoudend beleid met betrekking tot garantieverlening. Belangrijkste uitgangspunt is dat we alleen een garantie verstrekken aan instellingen die zonder deze garantie geen geldlening kunnen afsluiten. Bovendien moet sprake zijn van activiteiten en/of investeringen met een lokaal belang en mag geen andere instantie dan de gemeente in hoofdzaak de verantwoordelijkheid dragen op het beleidsterrein waarop de aanvragende instelling werkzaam is. Dit is vastgelegd in de Uitvoeringsregels Treasury 2018.

Renteomslagpercentage
Vanaf de begroting 2018 moeten de richtlijnen uit de Notitie rente (Commissie BBV) worden toegepast. Conform de aanbeveling van de Commissie BBV rekenen wij met ingang van 2018 geen rente meer toe aan het eigen vermogen. Het te hanteren renteomslagpercentage wordt voortaan gebaseerd op de werkelijke rentelasten. De berekening hiervan ziet er als volgt uit:

x 1 miljoen

Renteschema

Begroting
2019

Begroting 2020

A 1.    Externe rentelasten over korte en lange financiering

1,47

1,73

A 2.    Provisie/handlingkosten

0,03

0,03

B.   Externe rentebaten

-3,03

-2,22

  Saldo rentelasten en rentebaten

-1,53

-0,46

C 1.   Rente doorberekend aan grondexploitatie

0,25

0,17

C 2.   Rentelasten projectfinanciering

-0,55

-0,52

C 3.   Rentebaten projectfinanciering

0,55

0,52

  Toe te rekenen externe rente

-1,78

-0,63

D 1.   Rente eigen vermogen

0,00

0,00

D 2.   Rente voorzieningen

0,00

0,00

  Totaal toe te rekenen rente

-1,78

-0,63

E.   Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

0,00

0,00

F.   Renteresultaat op taakveld Treasury

-1,78

-0,63

  Boekwaarde vaste activa (excl. aan derden verstrekte leningen)

1.001

1.063

  Berekend renteomslagpercentage

-0,18%

-0,06%

  Gehanteerd renteomslagpercentage

0,00%

0,00%

Kerngegevens

x 1 miljoen

Opgenomen

Uitzettingen

Stand 1 januari 2020

103,1

18,7

Stand 31 december 2020

87,6

18,2

Totaal aflossingen

15,5

0,5

Gemiddelde rente

1,53%

2,92%

Gemiddelde restant looptijd

5,87

17,88

Laagste rente

0,256%

0%

Hoogste rente

5,4%

5,4%

Beleggingen
In 2000 is de opbrengst uit de verkoop Bouwfondsaandelen belegd in twee producten: vastrentende waarden en een garantieproduct. De jaarlijkse opbrengst uit het vastrentende deel ligt vast (€ 1,508 miljoen). Voor het deel dat belegd is in het garantieproduct van de ING is op de totaal ingelegde som een hoofdgarantie afgegeven (Fido-proof). Hiervan is een deel gestort in het ING Duurzaam Rendementsfonds als belegging (71.566 aandelen met aankoopkoers € 23,25). De waarde van dit deel fluctueert per dag. Het andere deel kent een jaarlijkse opbrengst van € 0,227 miljoen. De hoofdsom van de totale belegging is aan het einde van de looptijd gegarandeerd. Deze belegging vervalt per 4 januari 2021.

Schatkistbankieren
Per 16 december 2013 is de wet verplicht schatkistbankieren ingevoerd. Dit houdt in dat overschotten aan liquide middelen boven een drempelbedrag moeten worden afgestort in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Op basis van het begrotingstotaal 2020 (€ 893,7 miljoen) bedraagt het drempelbedrag € 4,5 miljoen. Voor Tilburg heeft dit weinig gevolgen omdat wij geen overtollige middelen hebben.

Emu-saldo en wet HOF
Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel. Hiervoor is de Wet Houdbare OverheidsFinanciën (wet HOF) ingevoerd. Deze wet is bedoeld voor de beheersing van de schuldenlast en het begrotingstotaal op rijksniveau en maakt de decentrale overheden hier medeverantwoordelijk voor. De EMU-systematiek (kasstelsel) werkt op een andere manier dan het baten- en lastenstelsel dat de gemeenten hanteren. Investeringen tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investeringen in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo.
Ondanks een sluitende begroting hebben wij daardoor toch een negatief EMU-saldo. Het EMU-saldo voor 2020 komt uit op negatief € 129,7 miljoen (zie bijlage 13). Het betekent dat in EMU-termen de uitgaven € 129,7 miljoen groter zijn dan de inkomsten.

Sturingsopties om het EMU-saldo in positieve zin te beïnvloeden zijn het afstoten van activa en passiva die niet tot de ‘core business’ van een gemeente horen. Als vervolg daarop kan het noodzakelijk zijn keuzes te maken en ambities te beperken als het gaat om het investeringsprogramma. Voor vastgoedobjecten kan daarbij huur of lease een optie zijn.

Het Rijk en decentrale overheden hebben in mei 2018 een macro EMU-norm van -0,4 procent van het bbp per jaar afgesproken voor de periode van 2019 tot en met 2022. Het aandeel van de gemeenten hierin is -0,27 procent
Om de afzonderlijke provincies en gemeenten een beeld te geven wat dit voor hen betekent publiceert het Ministerie van BZK in de septembercirculaire individuele EMU-referentiewaarden. De referentiewaarde voor de gemeente Tilburg voor 2020 bedraagt € 37.125,-.
Een individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft.

Te verstrekken geldleningen
Artikel 189 van de Gemeentewet bepaalt dat ten laste van de gemeente slechts uitgaven kunnen worden gedaan tot de bedragen die daarvoor in de begroting zijn opgenomen. Het gaat hier om het zogenaamde budgetrecht van de gemeenteraad. Wanneer het college zich niet aan deze wettelijke randvoorwaarde houdt, kan de raad het college ter verantwoording roepen.

In artikel 160, lid 1 sub e, van de Gemeentewet staat dat het college bevoegd is tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten. Het verstrekken van geldleningen is zo’n privaatrechtelijke rechtshandeling. Het college is dus het bevoegde orgaan om te besluiten tot het verstrekken van geldleningen.

Om recht te doen aan het budgetrecht van uw Raad nemen wij in deze paragraaf een algemene post op voor te verstrekken geldleningen. Gelet op de ervaringen in de afgelopen periode en het terughoudende beleid inzake het verstrekken van geldleningen volstaan we met een bedrag van € 300.000,-. Daarbij gaan we er van uit dat de kapitaallasten/-baten budgettair neutraal zijn.

Met het beleidskader en de vaststelling van de financiële positie en de financieringsparagraaf in de programmabegroting heeft de Raad voldoende inzicht en invloed op het verstrekken van geldleningen door de gemeente. Het college moet binnen die kaders handelen.
Overigens is de gemeente bij het verstrekken van geldleningen ook gebonden aan de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido), die onder meer als eis stelt dat sprake moet zijn van een publieke taak. Dit laatste is een bevoegdheid van de raad.