Programmabegroting 2020

Verbonden partijen

De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de verbonden partijen waarin de gemeente
Tilburg deelneemt. Als gemeente nemen we deel in een verbonden partij om een publiek
belang te dienen of een bepaalde publieke taak uit te voeren.  

In deze paragraaf geven we een overzicht van alle verbonden partijen van onze gemeente waarbij we ingaan op belangrijke ontwikkelingen en risico's. Per verbonden partij nemen we tevens enkele financiële kerncijfers op.