Programmabegroting 2020

Wat willen we bereiken

Wat willen we bereiken

Doelen/indicatoren

Het is een kunst om signalen en belangen uit de samenleving op te vangen en die om te zetten in actie en goede adviezen. Door telkens in gesprek te gaan zijn wij elke dag bezig om samen inwoners, partners, onderwijs en ondernemers tot betere oplossingen te komen. De organisatie durft, wil en experimenteert om te blijven leren en resultaten te bereiken. Wij willen toonaangevend zijn. Verbindend, daadkrachtig en vernieuwend zijn daarbij onze kernwaarden. Vernieuwing vraagt veel van medewerkers. De gemeente is trots op wat zij doen met, in en voor de stad. Ze worden ondersteund bij ontwikkeling van daarbij passend gedrag en vaardigheden. Ook halen we nieuwe mensen binnen die op dezelfde wijze willen werken en bijdragen aan een bedrijfsvoering die deze beweging ondersteunt. Met onze bedrijfsvoering faciliteren wij onze organisatie hierin.

Vanuit het perspectief van onze inwoners vertalen wij dit in de volgende drie doelstellingen:

  1. Wij zijn bereikbaar, toegankelijk, herkenbaar, benaderbaar en begrijpelijk

Bij de uitvoering van onze overheidstaken zijn wij in het contact met inwoners, partners en ondernemers benaderbaar en communiceren we begrijpelijk. Voor hen zijn wij de meest nabije overheid, bereikbaar en toegankelijk. Onze mensen zijn daarom net zo divers als de stad. Wij zijn nabij via onze digitale kanalen én zijn fysiek aanwezig in de stad. Onze locaties zijn open en uitnodigend. Wij zijn steeds bezig onze dienstverlening te verbeteren.

  1. Wij zijn een betaalbare organisatie die in control is

De inwoners, partners en ondernemers in onze stad en regio rekenen er op dat we efficiënt werken. Zodat zo veel mogelijk van de ingezette middelen bijdragen aan de stad. Daarom letten we scherp op de kosten van mensen en middelen. Zien wij kansen om iets efficiënter te doen? Dan pakken we die, waar mogelijk in samenwerking. Uiteraard altijd met oog voor de inhoudelijke opgaven in de stad.

  1. Wij baseren onze keuzes op data, kennis, expertise en het gesprek met inwoners, partners en ondernemers

De beschikbaarheid van nieuwe (big) databronnen en analyse- en visualisatiemogelijkheden biedt kansen om onze bedrijfsvoering en dienstverlening aan de stad te verbeteren. Het stelt ons in staat om, samen met partners in de stad, verbanden te vinden in data en nieuwe inzichten te verkrijgen. Zo kunnen we, gebaseerd op de inzichten uit data, de opgaven helpen realiseren. Daarbij ondersteunen we onze collega's bij het voeren van het juiste gesprek in de stad en bij het benutten en toepassen van de juiste gegevens, kennis en expertise. Op die manier kunnen wij samen blijven leren en innoveren met het vizier op de stad.

Indicatoren:

bron

2016

2017

2018

2019

Streef waarde 2020

Lange termijn

Opstelling gemeente en samenwerking met inwoners

De gemeente:
- ziet toe op naleving van regels
- doet wat ze zegt
- luistert naar inwoners
- stelt zich flexibel op
- betrekt inwoners bij plannen, activiteiten en voorzieningen
- biedt ruimte voor initiatieven

Burger-onderzoek
(vragen op te nemen in eerstvolgende uitvraag)

-

-

-

-

0-meting  najaar 2020

Opstelling gemeente en samenwerking met ondernemers

De gemeente:
- is voldoende betrokken bij ondernemers
- doet wat ze zegt
- stelt zich flexibel op (als dat nodig is)

Ondernemerspeiling
(vragen op te nemen in eerstvolgende uitvraag)

-

-

-

-

0-meting  najaar 2020

Communicatie en voorlichting

- De gemeente gebruikt heldere taal
- Benodigde gemeentelijke informatie is verkrijgbaar

Burger-onderzoek
(vragen op te nemen in eerstvolgende uitvraag)

-

-

-

-

0-meting  najaar 2020

Efficiency

Formatie per 1.000 inwoners

8,5

8,8

8,8

Bezetting per 1.000 inwoners

7,3

7,4

7,6

Apparaatskosten per inwoner

€ 680

€ 746

€ 791

Overhead (% van totale lasten)*

n.b.

8,8%

8,9%

8,95%

* Het overheadpercentage is voor het eerst over 2017 berekend conform de nieuwe BBV-definitie. Dit percentage is niet met terugwerkende kracht over voorgaande jaren te berekenen.