Programmabegroting 2020

Wat gaat het kosten

Wat gaat het kosten - financiën

x € 1.000

Organisatiekosten

Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Salarissen en inhuur

134.982

131.912

143.446

Afdelingsoverhead

5.756

5.701

5.958

Personeel & organisatie

4.883

6.027

6.178

Informatisering & automatisering

6.636

6.525

7.206

Financiën & basisregistraties

570

712

718

Communicatie

162

238

237

Faciliteiten & huisvesting

14.413

14.676

14.784

Juridisch

610

639

638

Materieel / werkplaatsen

2.660

3.034

3.287

Overige organisatiekosten

1.209

347

-26

Organisatiekosten totaal

171.880

169.811

182.426

Dekking tijdschrijven

-40.082

-39.234

-40.274

Organisatiekosten totaal na tijdschrijven

131.798

130.578

142.152

Totaal organisatiekosten

131.798

130.578

142.152

De organisatiekosten worden volledig toegerekend aan de programma's/taakvelden (waaronder het taakveld 0.4 overhead).
De organisatiekosten bestaan uit lasten (€ 187,7 mln.) en baten (€ 5,3 mln.). De baten betreft vooral specifieke toerekening aan de programma's.
Nadat de specifieke toerekening heeft plaatsgevonden, wordt het resterende saldo op de organisatiekosten (€ 182,4 mln.) toegerekend op basis van allocatie tegen voorcalculatorische percentages (€ 142,1 mln.) dan wel tijdschrijven tegen voorcalculatorische uurtarieven (€ 40,3 mln.).