Programmabegroting 2020

Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen zijn die inkomsten die geen specifiek bestedingsdoel kennen. De belangrijkste daarvan zijn de uitkering uit het Gemeentefonds en de opbrengst onroerendezaakbelastingen (OZB). Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere opbrengsten zonder specifiek bestedingsdoel waarvan de belangrijkste in onderstaand overzicht zijn opgenomen.

Uitkering Gemeentefonds
De raming voor 2020 is gebaseerd op de Meicirculaire 2019 gemeentefonds.

(x € 1.000,-)

Realisatie
2018

Raming
2019

Raming
2020

Algemene uitkering (incl. suppletie-uitkering)

217.607

334.181

352.315

Integratieuitkering Sociaal domein

177.648

-

-

Overige integratie-uitkeringen

17.018

96.771

97.496

Decentralisatie uitkeringen

26.708

20.688

23.957

Totaal uitkeringsjaar

438.981

451.640

473.768

De aantallen inwoners, woonruimten, bijstandsgerechtigden e.d. zijn geactualiseerd naar de verwachte stand per 1 januari 2020. Deze aantallen worden meerjarig constant verondersteld. De hiermee verband houdende meerjarige ontwikkeling van de uitkeringsbasis wordt niet verwerkt. De meerjarige accressen worden voor 50% in de ramingen verwerkt.
Gezien de onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de ruimte onder het plafond BCF adviseert het Rijk om voorzichtigheid in acht te nemen. We hebben dan ook geen raming meer opgenomen voor de ruimte onder het BCF.
Vanaf uitkeringsjaar 2019 is de integratie-uitkering Sociaal domein overgeheveld naar de algemene uitkering c.q. omgezet naar een integratie-uitkering.
Meerjarige ontwikkelingen met betrekking tot taakmutaties, integratie- en decentralisatie-uitkeringen worden volledig geraamd.

Belasting en overige algemene dekkingsmiddelen
Belastingen maken een belangrijk onderdeel uit van de algemene dekkingsmiddelen. Hieronder volgt een overzicht. De toelichting hierop staat in de paragraaf Lokale heffingen.

(x € 1.000,-)

Realisatie
2018

Raming
2019

Raming
2020

OZB-opbrengsten

39.682

41.287

44.038

Hondenbelasting

1.617

1.614

1.630

Precariobelasting

744

723

723

Buitenreclame

1.054

1.055

1.110

Toeristenbelasting

349

400

400

Totaal belastingen

43.446

45.079

47.901

OZB-opbrengsten
Bij de raming van de OZB-opbrengsten houden we rekening met de verwachte mutatie in het aantal woningen en niet-woningen. Voor de gehanteerde uitgangspunten ten aanzien van het tarief verwijzen we naar de paragraaf Lokale heffingen.

Hondenbelasting
De hondenbelasting is een directe belasting voor het houden van één of meer honden binnen de gemeente.

Precariobelasting
Precariobelasting is de heffing voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Buitenreclame
Betreft een opbrengst voor reclame-uitingen aan lichtmasten, abri's, mupi's e.d.

Toeristenbelasting
Deze belasting is van toepassing op overnachtingen binnen de gemeente in hotels, pensions, bed & breakfast, vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet-beroepsmatig verhuurde ruimten en op vaste standplaatsen.  

Deelnemingen
Vanuit diverse verbonden partijen ontvangen we als gemeente jaarlijkse dividenden. De gemeente ontvangt verder jaarlijks een beheersvergoeding vanuit TWM en 't Laar BV.

(x € 1.000,-)

Realisatie
2018

Raming
2019

Raming
2020

Dividend Enexis

3.862

3.860

3.860

Dividend BAT Bedrijven NV

300

300

800

Dividend NV BNG

182

100

123

Totaal dividendopbrengsten

4.344

4.260

4.783

Beheersvergoeding TWM

46

43

43

Beheersvergoeding 't Laar BV

5

5

5

Totaal opbrengsten verbonden partijen

4.395

4.308

4.831

Saldo financieringsfunctie
Vanaf de begroting 2018 moeten de richtlijnen uit de Notitie rente van de commissie BBV worden toegepast. De rente-omslag baseren we voortaan op de werkelijke rentelasten en -baten. De rente-omslag komt hiermee voor 2020 uit op 0% (2019: 0%). Het saldo van de financieringsfunctie dat hieruit volgt bedraagt € 0,6 miljoen voordelig. De toelichting op dit resultaat staat in de paragraaf financiering.