Programmabegroting 2020

Structureel begrotingssaldo

Structureel begrotingssaldo

Een belangrijk uitgangspunt voor het provinciaal toezicht is een reëel sluitende begroting. Dit houdt in dat de begroting in evenwicht is, waarbij de jaarlijks terugkerende lasten zijn gedekt door jaarlijks terugkerende baten. Het is uiteraard wel mogelijk om in de begroting in één of twee jaren een deel van de reserves in te zetten voor de éénmalige uitgaven waarvoor ze zijn bestemd.

x € 1.000

Kerngegevens

Lasten

Baten

Saldo

Programma Inclusieve stad

486.668

-126.576

360.093

Programma Duurzame stad

90.974

-19.270

71.704

Programma Vitale stad

149.038

-50.665

98.372

Programma Samen en dichtbij

55.873

-70.700

-14.827

Totaal van de programma's

782.554

-267.211

515.343

Algemene dekkingsmiddelen

2.593

-531.820

-529.228

Overhead

77.200

-71

77.130

Heffing vennootschapsbelasting (VPB)

0

0

0

Bedrag voor onvoorzien

0

0

0

Subtotaal programma's (inclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien)

862.347

-799.102

63.245

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:

Inclusieve stad

0

-14.581

-14.581

Duurzame stad

4.921

-11.757

-6.836

Vitale stad

10.957

-40.234

-29.276

Samen en dichtbij

15.469

-28.020

-12.551

Totaal toevoegingen en onttrekkingen reserves

31.347

-94.592

-63.245

Incidentele baten en lasten

77.949

-88.143

-10.194