Programmabegroting 2020

13. Geprognosticeerde balans en EMU-saldo

Voor de berekening van de verplichte kengetallen en het EMU-saldo gaan we uit van de volgende balansprognoses.

Balans per ultimo
(x € 1 miljoen)

Realisatie 2018

Prognose 2019

Prognose 2020

Prognose 2021

Prognose 2022

Prognose 2023

(im)Materiële vaste activa

876

1.031

1.099

1.150

1.165

1.167

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen

8

9

9

9

9

9

Financiële vaste activa: Leningen

35

22

24

30

29

28

Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar

28

29

30

8

7

6

Totaal vaste activa

947

1.091

1.162

1.197

1.210

1.210

Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen

63

60

55

55

50

50

Voorraden: gereed product, handelsgoederen & vooruitbetalingen

0

0

0

0

0

0

Uitzettingen < 1 jaar

83

88

88

88

88

88

Liquide middelen

14

0

0

0

0

0

Overlopende activa

37

34

34

34

34

34

Totaal vlottende activa

197

182

177

177

172

172

TOTAAL ACTIVA

1.144

1.273

1.339

1.374

1.382

1.382

Eigen vermogen

861

745

682

654

632

621

Voorzieningen

34

23

20

18

17

17

Vaste schulden

71

354

486

551

582

593

Totaal vaste passiva

966

1.122

1.188

1.223

1.231

1.231

Vlottende schuld

136

105

105

105

105

105

Overlopende passiva

42

46

46

46

46

46

Totaal vlottende passiva

178

151

151

151

151

151

TOTAAL PASSIVA

1.144

1.273

1.339

1.374

1.382

1.382

Toelichting:
De geprognosticeerde balans is een vertaling van wat er in de begroting is opgenomen. Ervaring leert dat de realisatie normaliter lager is dan wat er aan prognoses/ambities in de begroting wordt opgenomen. Dit is vooral zichtbaar bij de materiële vaste activa, die volgens de huidige ambities eind 2019 al een grote stijging laten zien, maar in de praktijk waarschijnlijk voor een gedeelte naar latere jaren zullen verschuiven. In lijn daarmee zien we ook als tegenhanger hogere vaste schulden en een afname van het eigen vermogen. Ondanks de verwachting dat bovenstaande prognose gedeeltelijk doorschuift naar latere jaren zijn deze hogere vaste schulden (externe leningen) en afname van het eigen vermogen wel het huidige toekomstbeeld.

 (x € 1 miljoen)

Realisatie 2018

Prognose 2019

Prognose 2020

Prognose 2021

Prognose 2022

Prognose 2023

EMU-saldo

-71,8

-280,0

-129,7

-80,3

-33,2

-14,3

Toelichting:
De prognose van ons EMU-saldo laat structureel een negatief beeld zien, wat betekent dat we als gemeente meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Om als gemeente duurzaam financieel gezond te zijn is het uitgangspunt, in lijn met de vastgestelde nota Financiële positie, dat er structureel niet meer geld mag worden uitgegeven dan dat er binnenkomt. Dit betekent dat deze situatie op termijn niet houdbaar is en we naar een duurzaam evenwicht moeten toewerken.