Programmabegroting 2020

8. Overzicht incidentele lasten en baten

8. Overzicht incidentele lasten en baten

Programma/omschrijving

Lasten

Baten

(x € 1.000,-)

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

Stichting Broodnodig; gebruik pollepel

46

0

0

0

0

0

0

0

Decentralisatie-uitkering Gezond in de stad

407

407

0

0

0

0

0

0

Veteranen

40

40

0

0

0

0

0

0

Veteranen t.l.v. bestaande budgetten

-40

-40

0

0

0

0

0

0

Schulden en Armoede

336

0

0

0

0

0

0

0

Administratieve bijstellingen

161

0

0

0

-161

0

0

0

Aanvullende subsidie Ronde Tafelhuis

42

0

0

0

0

0

0

0

Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd

932

0

0

0

0

0

0

0

Decentralisatie-uitkering taalniveau statushouders

251

0

0

0

0

0

0

0

Ouderenbeleid; verhoging transformatieopgave

-300

-300

-300

-300

0

0

0

0

PACT aanpak

1.000

1.000

1.000

0

0

0

0

0

PACT aanpak; verhoging transformatieopgave

-1.000

-1.000

-1.000

0

0

0

0

0

Nieuwe Tilburgers

33

0

0

0

-33

0

0

0

Nieuwbouw Traverse

1.000

0

0

0

-1.000

0

0

0

Doorontwikkeling Spoordijk

161

0

0

0

-161

0

0

0

Interreg project EYES

29

0

0

0

-29

0

0

0

Werkbedrijf

61

0

0

0

-61

0

0

0

Fraudebestrijding regionaal/landelijk

307

0

0

0

-307

0

0

0

Meer effect en doelmatigheid subsidies

200

0

0

0

-200

0

0

0

Klantregie participatie

0

0

1.021

0

0

0

-1.021

0

Beschermd wonen

457

216

200

120

-457

-216

-200

-120

Positieve gezondheid

194

36

0

0

-194

-36

0

0

PGB WMO

57

23

0

0

-57

-23

0

0

Wonen doe je thuis

220

320

125

25

-220

-320

-125

-25

Versimpelen meldroutes bij zorg en onveiligheid

173

75

0

0

-173

-75

0

0

Meer effect en doelmatigheid minimaregeling

942

0

0

0

-942

0

0

0

Arbeidsmarktvernieuwing

625

0

0

0

-625

0

0

0

Bestedingsplan Schuldenoffensief 2018-2020

1.680

0

0

0

-1.680

0

0

0

Inzet transformatiebuffer

0

0

0

0

-8.064

0

0

0

Totaal Inclusieve stad

8.014

777

1.046

-155

-14.364

-670

-1.346

-145

Circulaire economie

129

0

0

0

0

0

0

0

Project Extra aanpak zwerfafval Nedvang

250

250

250

0

-250

-250

-250

0

Pilots GFT Hoogbouw

23

0

0

0

0

0

0

0

Openbare toiletten

0

0

0

0

-100

-61

0

0

Glasvezel - Digitale wayfinders en Uitnodigen, Uitlichten, Uitleggen

37

37

37

9

-37

-37

-37

-9

Klimaatadaptatie

500

0

0

0

-500

0

0

0

Convenant bodemmiddelen

4.559

2.970

60

6

-4.559

-2.970

-60

-6

Landelijk gebied, Noorderbos

10

8

10

10

-10

-8

-10

-10

Luchtkwaliteitsmaatregelen

23

0

0

0

-23

0

0

0

OP Zuid - Smile

150

0

0

0

-150

0

0

0

Storting middelen in energiefonds ter stimulering energietransitie

0

0

0

0

-1.500

-1.500

-1.500

0

Geluid

84

83

22

0

-84

-83

-22

0

Inzet investeringsfonds

1.500

0

0

0

-1.500

0

0

0

Incidentele kosten energietransitie

1.500

1.500

1.500

0

-1.500

-1.500

-1.500

0

Aanvullende Middelen bodemsanering 2015-2020

1.513

0

0

0

-1.513

0

0

0

Totaal Duurzame stad

10.278

4.848

1.879

25

-11.726

-6.409

-3.379

-25

Monumenten

70

0

0

0

0

0

0

0

Uitbreiding formatie Verkeersveiligheid

50

0

0

0

0

0

0

0

Incidentele bijdrage citymarketing

60

0

0

0

0

0

0

0

Implementatiekosten Omgevingswet

800

0

0

0

0

0

0

0

Plan en apparaatskosten Kernwinkelgebied

295

75

0

0

0

0

0

0

Damoclesbeleid

18

0

0

0

-18

0

0

0

BIZ Kernwinkelgebied en Westermarkt

243

130

0

0

-243

-130

0

0

Visieontwikkeling Paleis Raadhuis

150

0

0

0

0

0

0

0

Integrale ontwikkeling Stadsforum, Koningswei en fietsenstalling SK2

600

0

0

0

0

0

0

0

Continuering pilots; semi-permanente inrichting Cityring

250

0

0

0

0

0

0

0

Hospitality en beheer LocHal

290

0

0

0

0

0

0

0

Fietstaxi LocHal express

12

0

0

0

0

0

0

0

Extra dividend BAT

0

0

0

0

-500

0

0

0

Glasvezel - Uitnodigen, uitlichten en uitleggen

3

0

0

0

-3

0

0

0

Glasvezel WIFI binnenstad

77

0

0

0

-77

0

0

0

Glasvezel WIFI Korvel Besterd

12

0

0

0

-12

0

0

0

Gemeentelijke huisvesting, incidentele afboeking

1.207

0

0

0

-1.207

0

0

0

Impuls economisch domein: 3 sporen stimuleringsagenda

271

0

0

0

-371

0

0

0

Impuls economisch domein: Spoor 1

45

0

0

0

-45

0

0

0

Impuls economisch domein: Spoor 2

250

56

0

0

-250

-56

0

0

Herijken evenementenbeleid

500

0

0

0

-500

0

0

0

Professionalisering binnenstadsorganisatie

330

0

0

0

-330

0

0

0

Citymarketing

250

0

0

0

-250

0

0

0

Impuls stedelijke economie

388

0

0

0

-388

0

0

0

Cultuurplan

600

0

0

0

-600

0

0

0

Vrijval reserve bodem, geluid en lucht

0

0

0

0

-600

0

0

0

TTS Plein

2.100

0

0

0

-2.100

0

0

0

Koningsoord ('t Heem)

500

0

0

0

-500

0

0

0

Bijdrage diverse grondexploitatieplannen

2.439

898

222

2.297

-2.439

-898

-222

-2.297

Voortzetting maatregelen Woon- en Omgevingsvisie

1.000

1.000

1.000

0

-1.000

-1.000

-1.000

0

Subsidieregeling energetische verbeteringen
soc. Huurwoningen

1.249

1.484

89

0

-1.249

-1.484

-89

0

Koningsplein (aanvulling t.b.v. fase 1)

0

0

2.000

2.000

0

0

-2.000

-2.000

Verduurzamen gebouwenexploitatie

117

148

0

0

-117

-148

0

0

Verduurzamen Natuurmuseum

963

265

0

0

-963

-265

0

0

Subsidie Zevenheuvelenweg Verbo

164

0

0

0

-164

0

0

0

Herontwikkeling zwaaikom Loven

0

1.689

0

0

0

-1.689

0

0

Vrijval reserve detailhandelsfonds

0

0

0

0

-65

0

0

0

Lichtplan Piushaven fase 3 en 4

75

0

0

0

-75

0

0

0

Programmasturing renovatie SK 1 en SK 2

239

233

0

0

-239

-233

0

0

Programmasturing HNW

370

343

35

0

-370

-343

-35

0

Tijdelijke huisvesting fase I t/m IV

601

0

269

0

-601

0

-269

0

Tijdelijke huisvesting SK 6 en Het Laken

1.991

1.073

1.705

0

-1.991

-1.073

-1.705

0

Bricks

203

0

0

0

-203

0

0

0

Kermis toekomstbestendig

200

0

0

0

-200

0

0

0

Spoorzone

812

181

3

0

-812

-181

-3

0

Uitvoering Integraal Veiligheidsplan 2019-2022

123

100

100

0

-123

-100

-100

0

Risico MVA en erfpacht (totaal 5,0 miljoen)

1.000

1.000

1.000

1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Storting reserve bovenwijkse voorzieningen

0

0

0

0

-664

-950

-663

-448

Strategische grondaankopen Wijckevoort

5.900

0

0

0

-5.900

0

0

0

Regionale parken

1.000

500

500

0

-1.000

-500

-500

0

Bijdrage kernwinkelgebied

1.045

770

0

0

-1.045

-770

0

0

Verkenning Museumkwartier

150

0

0

0

-150

0

0

0

Verkenning Groene verbinding Stadspark Moerenburg

150

0

0

0

-150

0

0

0

Verkenning Kennisas TIU

200

0

0

0

-200

0

0

0

Wilhelminakanaal Fase 1,5

3.327

2.722

0

0

-3.327

-2.722

0

0

Tweejaarlijkse actualisatie van de Nota Bovenwijks 2017

25

0

25

0

-25

0

-25

0

Reservering Wilhelminakanaal

2.000

0

0

0

-2.000

0

0

0

Risico afdekking Wilhelminakanaal (Sluis 2)

0

2.000

2.300

0

0

-2.000

-2.300

0

Kapitaallasten voorbereidingskrediet t.g.v. reserve gemeentelijke huisvesting

602

602

100

0

0

0

0

0

Bijdrage SK3 t.g.v. reserve gemeentelijke huisvesting

376

376

63

0

0

0

0

0

Bijdrage klimaatinstallatie SK4 t.g.v. reserve gemeentelijke huisvesting

138

138

23

0

0

0

0

0

Gemeentelijke bijdragen in onrendabele investeringen GE

2.439

484

221

2.297

-2.439

-484

-221

-2.297

Bijdragen derden t.g.v. reserve bovenwijkse voorzieningen

726

1.087

666

555

-726

-1.087

-666

-555

Totaal Vitale stad

38.995

17.354

10.321

8.149

-37.231

-17.113

-10.798

-8.597

Uitkering gemeentefonds

0

0

0

0

-2.691

-407

0

0

Tijdelijke uitbreiding bouwtoezicht

167

0

0

0

0

0

0

0

Leges Reisdocumenten

-72

0

0

0

296

0

0

0

Treasury rente

-1.405

-418

-79

-81

79

79

79

81

Begrotingstekort 2020

0

0

0

0

-237

0

0

0

I-opgave HNW (bytes)

1.400

0

0

0

-1.400

0

0

0

Impuls organisatieontwikkeling bestuursakkoord

500

0

0

0

-500

0

0

0

Cityring inclusief herinrichting openbaar gebied binnenstad

0

0

0

0

-1.250

-1.250

0

0

Diverse automaitserings projecten

1.072

0

0

0

-1.072

0

0

0

Vrijval reserve bomen

0

0

0

0

-200

0

0

0

Vrijval reserve parkeren

0

0

0

0

-1.200

0

0

0

Verander- en trainingsprogramma HNW

612

0

0

0

-612

0

0

0

Vrijval reserve gemeentelijke huisvesting

0

0

0

0

0

0

-128

0

Piushaven

0

0

0

0

-503

-328

-204

-204

Aanvulling algemene reserve

0

0

0

0

-2.070

0

0

0

Vrijval reserve startersleningen

0

0

0

0

-600

0

0

0

Voeding reserve herstructurering met bijbetalingen verkoop huurwoningen

0

0

0

0

-4.097

-22

0

0

Vorming investeringsfonds openbare ruimte

0

0

0

0

-1.500

0

0

0

Programma Groen om de Stad

0

0

0

0

-250

-250

-250

0

Mortel aanleg randweg incl. aanpass. Spoorwegoverg

0

0

0

0

-1.365

0

0

0

Halve rotonde Molenstraat (akker-heikant)

0

0

0

0

-250

0

0

0

Fietstunnel Ringbaan Zuid Stappegoor

0

0

0

0

-1.900

0

0

0

Waalstraat fietsbrug

0

0

0

0

0

-2.500

0

0

Snelfietsroute Tilburg - Breda

0

0

0

0

-1.000

-1.000

0

0

Snelfietsroute Tilburg - Waalwijk

0

0

0

0

-2.500

0

0

0

Fietsenstalling station (risicoreservering)

0

0

0

0

0

-1.100

0

0

Reconstructie van de kruising Bredaseweg - Zwartvenseweg

0

0

0

0

0

0

-700

0

Aanvulling algemene reserve t.l.v. reserve verkoop essent

2.070

0

0

0

0

0

0

0

Bijbetaling tgv verkoop sociale huurwoningen (2e geldstroom)

4.097

22

0

0

0

0

0

0

Huurbudget faciliteiten t.g.v. reserve gemeentelijk huisvesting

500

500

500

0

0

0

0

0

Bijdrage programma HNW OVT-budget t.g.v. reserve gemeentelijke huisvesting

256

0

0

0

0

0

0

0

Vorming investeringsfonds openbare ruimte

3.000

1.500

1.500

0

0

0

0

0

Storting in reserve kapitaallasten

8.465

5.850

0

0

0

0

0

0

Totaal Samen en dichtbij

20.662

7.454

1.921

-81

-24.822

-6.778

-1.203

-123

Algeheel totaal

77.949

30.433

15.167

7.938

-88.143

-30.970

-16.726

-8.890

Saldo incidentele lasten en baten

-10.194

-537

-1.559

-952

Toelichting:
In het algemeen geldt dat een gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele lasten en baten  raamt in de begroting. Structurele lasten en baten zijn daarmee de regel en incidentele lasten en baten zijn de uitzondering. De incidentele lasten en baten moeten verplicht in de begroting worden opgenomen middels bovenstaand overzicht.
Het overzicht van incidentele lasten en baten laat een negatief saldo zien, wat betekent dat we als gemeente een deel van de incidentele baten gebruiken om structurele lasten af te dekken. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de hogere kosten voor het sociaal domein welke met name in 2020 worden afgedekt vanuit de incidentele transformatiebuffer sociaal domein. Daarnaast zien we in 2020 incidentele vrijval vanuit een aantal reserves om het begrotingstekort af te dekken.
Om als gemeente financieel gezond te zijn is het uitgangspunt, in lijn met de vastgestelde nota Financiële positie, dat we structurele lasten dekken met structurele baten. Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat dit de komende jaren voor een deel niet het geval zal zijn.