Programmabegroting 2020

Trends en ontwikkelingen

Trends en ontwikkelingen

Ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoeringsaspecten volgen elkaar in snel tempo op. Ook zaken zoals de transformatie in de sociaal domein, de invoering van de Omgevingswet, de energie-transitie en de regionale energie en klimaatstrategie doen een beroep op onze bedrijfsvoering.

Op personeelsgebied zien we dat er schaarste op de arbeidsmarkt is. Het aantrekken van nieuwe medewerkers vraagt daarom extra aandacht. Net als het ontwikkelen en "fit" houden van onze huidige medewerkers. Voor nu en in de toekomst, passend bij wat nodig is voor de stad.

We zien ook de verschuiving van de rol van ICT: van ondersteunend in het verleden naar randvoorwaardelijk voor het realiseren van de doelen uit het bestuursakkoord, nu en in de toekomst. De toenemende complexiteit van de omgeving, samenwerkende organisaties, het werken in ketens, ICT als productiemiddel, gebruik van meer generieke voorzieningen, de snelheid van ICT ontwikkelingen en de wet op de privacy eisen een andere omgang met, en een andere opslag van data en inrichting van ICT systemen binnen een goed doordachte ICT-architectuur.
Naast de verschuiving van de rol van ICT speelt ook de verdere digitalisering van de informatievoorziening in de samenleving, technologie en wetenschap een belangrijke rol. Steeds meer informatie wordt in verschillende digitale vormen, in verschillende bronnen en voor legio doeleinden opgeslagen, en slim gebruik maken van die data beïnvloedt onze manier van werken en organiseren. Om het potentieel van data en informatie  te kunnen benutten zijn nieuwe ICT oplossingen nodig om data te kunnen combineren, analyseren en visualiseren. Ook moet de data en de digitale infrastructuur veilig, betrouwbaar en duurzaam zijn.

De ICT doelstellingen vallen als volgt uiteen:

·         het ICT fundament van Tilburg goed herinrichten en onderhouden;
·         ondersteuning van de bestuurlijke ambities;
·         en voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving.

Met het werken onder architectuur (het herinrichten en onderhouden van het fundament van de Tilburgse ICT), common ground (eenmalige opslag en meervoudig gebruik van data), datagedreven werken, omnichannel (excellente dienstverlening), Geo & omgeving en het innovatielab worden deze doelstellingen gerealiseerd.
Om deze doelstellingen te kunnen realiseren zien wij nog voor het einde van onze coalitieperiode de noodzaak tot extra investeringen ontstaan, waarover wij bij de midterm- review in mei 2020 keuzes willen maken.

Op juridisch gebied zien we als gevolg van dezelfde toenemende complexiteit dat een andere manier van adviseren en inkopen de standaard wordt. Dit vertaalt zich o.a. in een toenemende behoefte aan privaatrechtelijke juridische kennis. Steeds vaker zitten onze juristen in een vroeg stadium aan tafel om vanuit een gezamenlijke startpositie toegevoegde waarde te leveren aan initiatieven en ontwikkelingen in organisatie en stad. In het kader van Legal in Control worden medewerkers permanent geschoold. Dit betekent dat medewerkers binnen onze organisatie bij de uitvoering van hun taken juridische aspecten en risico's beter herkennen en in staat zijn uw raad hierover te adviseren.

Uw raad heeft in 2017 een besluit genomen over het project Bellen geen bezwaar. Dit heeft geleid tot een fundamenteel andere manier van het behandelen van bezwaren. Waarbij vanuit dialoogvoering wordt gestreefd naar het oplossen op een andere manier van bezwaren. We zien landelijk dat deze ontwikkeling met veel belangstelling wordt gevolgd. Daarnaast is de bezwaarcommissie v.w.b. complexe zaken aangevuld met externe leden om zo een nog onafhankelijkere positie in te kunnen nemen. Eind 2019 volgt een evaluatie van dit project. Tegelijk wordt een nieuw formatiecalculatiemodel opgesteld (eventuele resultaten volgen in de tussenrapportage 2020) voor de rechtsbescherming op het gebied van sociale zekerheid.

College verantwoordelijk voor rechtmatigheidsverklaring
In 2020 is het nog zo dat de externe accountant bij de jaarrekening van een gemeente een controleverklaring verstrekt met een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid. Vanaf het boekjaar 2021 verschuift dat tweede oordeel, over de rechtmatigheid, van de accountant naar de gemeente zelf, waarbij het college zich verantwoordt richting de raad. De accountant zal overigens als onderdeel van de getrouwheidsverklaring wel een uitspraak gaan doen over de rechtmatigheidsverklaring van het college.
Rechtmatigheid vraagt dat de gemeente grip heeft op de interne processen en de bijbehorende financiële huishouding. Het ministerie werkt aan een wetswijziging zodat helder is wat de rechtmatigheidsverantwoording minimaal moet inhouden. Zodra concreet is wat het precies  betekent, zal in beeld worden gebracht welke maatregelen aanvullend nodig zijn en wordt 2020 gebruikt om daarop voor te bereiden. Aangezien Tilburg al veel interne controles uitvoert waar de accountant op kan steunen, is de verwachting nu dat de impact voor Tilburg beperkt zal zijn.