Programmabegroting 2020

3. Overzicht doelen

Hieronder zijn per stad de doelen weergegeven zoals in deze begroting opgenomen.

Inclusieve stad

Versterken van een sociaal en veerkrachtig Tilburg
Tilburgers hebben het vermogen hun leven zelf en in samenhang met hun omgeving op een gelukkige en gezonde wijze in te vullen en hierbinnen om te gaan met veranderingen. Ze hebben hiervoor toegang tot de benodigde hulpbronnen.

 • Tilburgers voelen zich fysiek, emotioneel en sociaal gezond
 • Tilburgers voelen zich verbonden met elkaar en hun omgeving
 • Tilburgers ervaren bestaanszekerheid
 • Tilburgers hebben mensen om zich heen waarop ze kunnen steunen
 • Tilburgers zijn in beweging

Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling
Tilburgers hebben de kans om talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten zodat ze (naar vermogen) mee kunnen doen en perspectief ervaren. Waar nodig bieden we met partners in de stad ondersteuning.

 • Tilburgers kunnen zich ontwikkelen en worden ondersteund hierin
 • Tilburgers doen (naar vermogen) mee en ervaren perspectief
 • Tilburgers hebben de kans om talenten te ontdekken en potentieel tot uiting te laten komen  

Bieden van passende ondersteuning
We bieden Tilburgers waar nodig passende ondersteuning zodat ze naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Deze ondersteuning noemen wij passend omdat deze integraal, dichtbij en op maat is. Inwoners geven hier zelf naar vermogen sturing aan en de mogelijkheden vanuit eigen omgeving worden zoveel mogelijk benut

 • Tilburgers die het nodig hebben krijgen passende ondersteuning – Toegang
 • Tilburgers die het nodig hebben krijgen passende ondersteuning – WMO
 • Tilburgers die het nodig hebben krijgen passende ondersteuning – Werk en Inkomen
 • Tilburgers die het nodig hebben krijgen passende ondersteuning – Jeugdhulp

Ingrijpen bij crisis en onveiligheid
Elke Tilburger is en voelt zich veilig zodat hij/zij zich maximaal mogelijk kan ontwikkelen en meedoen in de samenleving. En ervaart bij een crisis of onveilige situatie een adequate aanpak.

 • Tilburgers ervaren geen (woon)overlast  
 • Hulpverlening is duurzaam effectief; weet geweld te voorkomen en adequaat en blijvend te stoppen
 • Tilburgers ervaren zo minimaal mogelijk situaties van acute crisis en onveiligheid

Duurzame stad

De Fysieke basiskwaliteit van Tilburg

 • Tilburgers waarderen de openbare ruimte en deze voldoet aan de basiskwaliteit
 • In Tilburg is de milieukwaliteit hoog

De groen blauwe leefomgeving in Tilburg

 • In Tilburg is het watersysteem kwantitatief en kwalitatief op orde
 • De natuur in en om de stad is kwalitatief hoogwaardig
 • Het landschap om de stad is aantrekkelijk

Klimaat

 • Tilburg is klimaatneutraal in 2045
 • Tilburg is klimaatadaptief in 2050
 • Tilburg is volledig circulair in 2045

Vitale stad

Openbare orde en veiligheid

 • Vergroten van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van bewoners en bezoekers

Een aantrekkelijke leefomgeving

 • De omgeving waarin we wonen, werken en recreëren draagt bij aan de vitaliteit, gezondheid en de veiligheid van de mensen
 • Gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is toekomstbestendig, functioneel en toegankelijk
 • Ruimtelijk erfgoed draagt bij aan de herkenbaarheid, aantrekkelijkheid en identiteit van Tilburg

Economie, cultuur en evenementen

 • De economie/bedrijvigheid in Tilburg wordt duurzamer
 • Tilburg is volledig circulair in 2045
 • Aanpassingsvermogen en vernieuwingskracht bedrijven neemt toe
 • Tilburg is een aantrekkelijke stad voor burgers, bezoekers, bedrijven en talent
 • De positie van cultuur wordt versterkt

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

 • Er is een passende woning voor elke Tilburger
 • Er is voldoende ruimte voor economische ontwikkelingen en werken
 • Mobiliteit in Tilburg vindt op een gezonde, slimme, veilige, duurzame en inclusieve wijze plaats

Samen en dichtbij

Tilburg is een succesvolle netwerkstad

 • Efficiënt en effectief uitvoeren (wettelijke) taken hogere overheden (EU, Rijk, provincie)
 • Versterken strategische samenwerking op alle niveaus voor aanpakken bovenlokale opgaven
 • Verwerven externe steun
 • Efficiënt en effectief uitvoeren dienstverlening voor andere overheden

Wijkgericht werken samen met de stad

 • Wendbare gemeentelijke organisatie om mee te bewegen op dynamiek van de stad en vergroten realisatiekracht
 • Versterken partnerschap met en ín de stad
 • Structurele en herkenbare representatie gemeente in de wijken

Publieke dienstverlening

 • We verbeteren de klanttevredenheid van de gemeentelijke dienstverlening

Bedrijfsvoering

Toekomstgerichte bedrijfsvoering

 • We zijn bereikbaar, toegankelijk, herkenbaar, benaderbaar en begrijpelijk
 • We zijn een betaalbare organisatie die in control is
 • We baseren onze keuzes op data, kennis, expertise en het gesprek met inwoners, partners en ondernemers