Programmabegroting 2020

14. T-MIP Stedelijke ontwikkeling in 2020

Kader
Onze Omgevingsvisie Tilburg 2040, met de Brabantstrategie, Regiostrategie en Stadsstrategie, is actueel en volop in uitvoering. Om de ambities zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie 2040, in combinatie met de uitgangspunten van het bestuursakkoord, daadwerkelijk te realiseren werken wij in de stad Tilburg en in de dorpen op de verschillende schaalniveaus aan kleinere en grotere Stedelijke Ontwikkelingsprojecten. Middels deze gebiedsontwikkelingen bereiken wij diverse doelen zoals elders in deze begroting zijn beschreven (inclusief indicatoren).

T-MIP
Om de langetermijnvisie te vertalen naar ontwikkelingen op korte en middellange termijn is een samenhangende stedelijke ontwikkelingsstrategie cruciaal. Daarmee kunnen we zorgen voor de juiste prioritering en fasering met oog voor de onderlinge afhankelijkheden van (deel)ontwikkelingen. Participatie van ondernemers, investeerders, ontwikkelaars en beleggers is daarbij van groot belang, evenals een nauwe samenwerking met de regio, Provincie, het Rijk en Europa. Per opgave bepalen we welke coalitie noodzakelijk is en leggen we afspraken vast. Daarbij zullen we steeds zoeken naar de kansen om aan te sluiten bij agenda's van die partners en daarmee de kansen vergroten om externe middelen aan de opgaven te verbinden. Om voorgaande praktisch hanteerbaar te maken werken wij momenteel aan de totstandkoming van een (Tilburgs) Meerjarig Investerings-Programma Stedelijke Ontwikkeling (T-MIP). Wij beschouwen dat instrument als richtinggevend voor de lange-termijn strategie en maken het binnen de P&C-cyclus dan ook een onderdeel van de Perspectiefnota.

Wat doen we in 2020
Dat we dit jaar nog niet beschikken over het T-MIP wil natuurlijk niet zeggen dat we niet vol vaart doorwerken aan het behalen van onze doelen. Navolgend schetsen wij per strategieniveau van de Omgevingsvisie een beeld op hoofdlijnen van de activiteiten die in dat kader in 2020 uitgevoerd gaan worden. Daarbij merken wij nadrukkelijk op dat in vrijwel alle gevallen nauw wordt samengewerkt met partijen in de stad (zoals ontwikkelaars, bouwers en onderwijspartijen). Daadwerkelijke investeringen worden veelal door deze (markt)partijen verricht, op basis van contracten die wij met hen hebben of nog zullen afsluiten. Volledige grip op het daadwerkelijk doen van de investeringen in 2020 hebben wij daarmee niet, het zijn uiteindelijk de partijen zelf die daarover besluiten nemen.

BRABANTSTRATEGIE  

Knooppunt Binnenstad 21e eeuw
We gaan de komende periode onverminderd verder met het investeren in de Binnenstad. We kennen de volgende deelontwikkelingen binnen de Knoop Binnenstad 21e eeuw:
Kernwinkelgebied
In het Kernwinkelgebied zetten we samen met onze partners de investeringen door in de (her)ontwikkeling van het winkelrondje en de bijhorende woningbouw, waarmee we een aantrekkelijke, toekombestendige en complete binnenstad/centrum realiseren, waar het fijn winkelen, vermaken en wonen is.
Koningsplein/Koningskwartier/Stadskwartier

Op basis van de in 2018 vastgestelde uitgangspunten hebben wij in 2019 aan de uitwerking van een integraal plan voor de locatie-ontwikkeling gewerkt, die eind 2019 ter besluitvorming aan de raad wordt aangeboden. In 2020 wordt er verder gewerkt aan het integraal plan Stadsforum, Koningswei en fietsenstalling SK2. De plannen leveren een gebied op waar je graag wilt zijn, heeft betekenis voor de uitstraling van de stad en draagt fors bij aan klimaatadaptatie.

Spoorzone
De verdere ontwikkeling van de Spoorzone leidt tot een nieuw deel van de binnenstad, met een mix aan verschillende functies (o.a. wonen, werken, onderwijs, horeca, cultuur), waarmee het een brandpunt wordt van de (kennis) economie in de binnenstad en een goed functionerende OV-knoop met bijbehorende mobiliteitsfuncties. Hiervoor is in 2019 een koersdocument door de raad vastgesteld, waarin de hernieuwde visie en de stedenbouwkundige structuur is vastgelegd, evenals de programmatische vertaling en ontwikkelstrategie. In 2020 nemen we diverse deelontwikkelingen daarvan concreet ter hand, zoals Clarissenhof fase 2, Plan-T, Mindlabs, de fietsenstalling bij het station (noord en zuid), het Ketelhuis, Hall of Fame, Zwijsen I en II (incl. parkeergarage).
As Spoorzone - Museumkwartier
Wij ronden een gebiedsagenda af waarmee nieuwe initiatieven en plannen getoetst en geprioriteerd kunnen worden.
Verbinding Moerenburg en Stadspark
In 2020 brengen wij in beeld welke schakels in deze verbinding nog verdere optimalisatie behoeven.
Veemarktkwartier
Er worden in 2 jaar tijd meer dan 100 woningen in verschillende types aan de Binnenstad toegevoegd evenals ca. 2500 m2 bedrijvigheid en horeca.
Magazijnkwartier

In 2020 wordt een ontwikkelplan voor de laatste planfase opgeleverd.

Piushaven
Er wordt in verschillende planstadia gewerkt aan de laatste deelontwikkelingen binnen de Piushaven.
Spoorpark
Voor de realisatie van het laatste plandeel (zuid-west-hoek) proberen wij met de grondeigenaar te komen tot een overeenkomst, in directe samenspraak met de Stichting en de omwonenden, op basis waarvan in 2020 een planologische procedure doorlopen kan worden om een woonprogramma en inrichting van het resterende parkdeel mogelijk te maken.

Knooppunt Tilburg University Campus en kennisas
In 2020 zal een structuurbeeld voor dit gebied worden afgerond en ter besluitvorming worden aangeboden. Nieuwe plannen en initiatieven in het gebied zullen hieraan worden getoetst.

Knooppunt Modern Industrieel Cluster Midden-Brabant (Wijkevoort)
Wij zetten erop in om het bestemmingsplan in de eerste helft van 2020 ter vaststelling aan de raad aan te bieden. Indien er geen sprake is van beroep bij de Raad van State kunnen er dus vanaf medio 2020 vergunningen worden verleend voor de vestiging van bedrijven. Parralel aan de totstandkoming van het bestemmingsplan werken wij aan een realisatiekader waarmee we kunnen borgen dat onze hoge ambities voor deze gebiedsontwikkeling in de praktijk, voor de korte maar ook voor de lange termijn, ook daadwerkelijk behaald kunnen worden.

REGIOSTRATEGIE

Knooppunt Zorgcluster Leijpark
Naar verwachting wordt in 2020 gebouwd aan de Renova BMW garage, als onderdeel van drie met elkaar samenhangende ontwikkellocaties. Wij bespreken de toekomstvisie van het ziekenhuis en onderzoeken de ruimtelijke consequenties daarvan voor de Zorgknoop.

Stappegoor (incl. Onderwijscampus)
De planontwikkeling naar de herontwikkeling van het Willem II Kazerneterrein wordt in 2020 afgerond, waarna de bestemmingsplanprocedure wordt opgestart. Begin 2020 neemt Fontys haar nieuwbouw voor de faculteit Creative Industries in gebruik. In Willemsbuiten worden de woningen in fase 4 opgeleverd en de verkoop voor woningen in fase 6 opgestart. De grondleveringen, en daarmee afbouw van de gemeentelijke garantstelling volgt de afbouw conform afspraken met de raad.

STADSSTRATEGIE

Brandpunten in de wijk
Wagnerplein
Het project Wagnerplein is, uitgezonderd deelgebied 2b en 2c, gerealiseerd.. Voor de nog te ontwikkelen deelgebieden 2b (Von Weberpark) en 2c (appartementen aan plein) is er een bestuurlijke wens het park (zoveel mogelijk) vrij houden van woningbouw en de appartementen op het plein te intensiveren. Ontwikkelaar BPD onderzoekt momenteel de mogelijkheden hiertoe. Mocht dit haalbaar zijn, dan volgt nadere besluitvorming.
Pater van den Elsenplein
In 2020 zijn er nieuwe winkels, woningen en een aantrekkelijk plein dat in afstemming met omwonenden en winkeliers is vormgegeven.
Koningsoord
In het voorjaar van 2020 wordt het winkelcentrum officieel geopend, nadat eind 2019 de gehele Koningsoordlaan in gebruik is genomen. Voor de realisatie van het geluidsscherm is sprake van een budgetoverschrijding waartoe in deze begroting een voorstel nieuw beleid is opgenomen, zodat we in staat zijn zonder vertraging een verplichting aan te gaan met Prorail. Om het gebouw van de (voormalige) Schalm voor onderwijs in te kunnen zetten (uitbreiding bestaande school), onderzoeken wij samen met Heijmans een nieuwe verkaveling voor deelgebied 8.

Realisatie gevarieerde woonmilieus
Betaalbare huurwoningen (Taskforce)
Op de volgende locaties wordt in 2020 gewerkt aan de bouw en oplevering van betaalbare huurwoningen:

  • Kerkstraat Berkel-Enschot
  • Reeshof Campenhoef
  • Reeshof Dongewijk
  • Reitse Hoevenstraat
  • Willibrordstraat Berkel-Enschot

(C)PO ontwikkelingen
Nieuwe Waranda
In 2020 gaat de verkoop van bouwkavels in de Nieuwe Warande (Oostkamer) door, net als de woningbouw. Parallel daaraan wordt voor het deelproject Nieuwe Warande-Zuid (Oostkamer-Zuid) de stedenbouwkundige studie opgestart, in aanloop naar het opstarten van de nog te doorlopen bestemmingsplanprocedure voor dit deelproject.
Witbrant West-de Gaas
In 2020 zal dit plangebied in een vorm van CPO gerealiseerd worden.

Middel dure huurwoningen
Ontwikkeling en bouw van middel dure huurwoningen vindt binnen de Binnenstad van de 21e eeuw plaats in: Huize Mater Misericordiae, Kernwinkelgebied, Koningsplein en Spoorzone. Verder in Stappegoor, Reeshofweide, St. Ceciliaschool Berkel-Enschot, Stokhasselt, Stadsrand Dalem Noord en Koningsoord.

Diverse Woningbouwontwikkelingen
In de dorpen wordt gewerkt aan diverse woningbouwontwikkelingen. In Udenhout gaat het om de ontwikkeling van Den Bogerd en Berkenhout. In Berkel-Enschot werken we o.a. aan de ontwikkeling van Enschotsebaan. In de stad Tilburg wordt gewerkt aan de locaties Mahlerstraat, Meerkoldreef (als onderdeel van de kennisknoop), Dalem Noord, Generaal Smutslaan, Puyacker/Havep, Nobelstraat, Koolhoven, Reeshofweide, Zuidoosterstraat.

Ontwikkeling lokale en regionale economie
Zwaluwenbunders
Eind 2019 nemen wij een besluit over het vervolg van de locatie-ontwikkeling van Zwaluwenbunders en zullen u daarover informeren.
Albionstraat
In 2020 wordt het project afgesloten. De verwachting is dat eind 2019 alle grond zijn uitgegeven in erfpacht of koopovereenkomst.
Charlotteoord
De grond kunnen wij naar verwachting begin 2020 bouwrijp opleveren aan de ontwikkelaar.